Documentatiecollectie Charles Eyck

samengesteld door Wim Aerts

 

 

 

 

INLEIDING

 

 

Verwerving door de Universiteit Maastricht

 

In december 1996 werd bij het veilinghuis Van Gendt Book in Amsterdam een collectie memorabilia van  de Limburgse schilder Charles Eyck aangeboden afkomstig van de publicist Wim Aerts. De collectie werd in zijn geheel aangekocht door de Universiteit Maastricht (inv.nr.717). In  de daarop volgende jaren werd de collectie nog uitgebreid met  enkele kleinere aankopen en schenkingen.

 

Collectievormer Wim Aerts

 

Wim Aerts, journalist en free lance publicist, en Charles Eyck ontwikkelden een vriendschappelijke verhouding, die zijn neerslag vond in een omvangrijke correspondentie tussen 1977 en 1983 (inv.nrs. 1 en  62) waarvan in deze collectie de brieven aanwezig zijn die Charles Eyck aan Wim Aerts zond. De door Aerts geschreven brieven bevinden zich nog in het archief van Charles Eyck, beheerd door zijn zoon Ragnar. Omdat Eyck Wim Aerts al spoedig als zijn toekomstige biograaf beschouwde, bevat deze correspondentie veel biografische gegevens en opinies over nagenoeg alle aspecten van leven en werk van de kunstenaar.

In een vroegere periode vervulde overigens ook de journalist Mathieu Berden een tijd lang deze rol. Hij schreef een aantal krantenartikelen over Eyck en een korte, waarschijnlijk niet uitgegeven, biografie. Een collectie aan hem verzonden brieven over de jaren 1944 – 1956 (inv.nrs. 130 en 63) is later aan de collectie toegevoegd. Tijdens de inventarisatie zijn hier nog enkele brieven door een anonieme schenking bij gekomen.

Uiteindelijk is een omvattende biografie van de hand van Wim Aerts niet verschenen, maar hij en vele andere auteurs hebben een groot aantal artikelen en enkele monografieën gepubliceerd over leven en werk van deze veelzijdige kunstenaar. Omdat  door middel van de elektronische bibliotheekontsluiting gemakkelijk een bijgewerkte bibliografie over Eyck te genereren is, werd deze niet aan de inventaris toegevoegd.

 

Leven en werk van Charles Eyck

 

Gezien het hierboven gestelde volgt hier slechts een zeer beknopt  biografisch overzicht met gegevens, die mogelijk relevant zijn voor het gebruik van deze inventaris. Charles Eyck werd in 1897 in Meerssen  geboren als vijfde in een gezin van veertien kinderen uit ouders van eenvoudige komaf. Al vroeg blijkt een belangstelling voor cultuur, lezen en tekenen. Nadat hij tengevolge van een ziekte op tienjarige leeftijd doof geworden is, eindigt zijn schoolopleiding. Gezien zijn passie voor tekenen en omdat hij aan de gezinsinkomsten moet bijdragen, wordt hij  in 1911 naar de Maastrichtse aardewerkfabriek  ‘De Céramique’ gestuurd om kopjes en schoteltjes te decoreren. Gelijktijdig volgt hij de avondtekenschool bij Jos Tilmans, docent en plateelschilder. In 1916 gaat hij naar het doofstommeninstituut in Rotterdam en volgt daar gelijktijdig lessen  aan de Academie. Door ziekte moet hij echter al weer snel stoppen, maar in 1918 gaat hij door toedoen van de schilder Willem van Konijnenburg naar de Rijksacademie voor beeldende Kunsten in Amsterdam. Gedurende zijn studietijd tot 1922  heeft vooral A. Derkinderen met zijn monumentale wand- en glasschilderkunst een sterke invloed op hem.

In 1922 wint hij de Prix de Rome en onderneemt met de daarbij horende toelage tot 1926  studiereizen naar Zuid Europa. In Italië leert hij de Zweedse schilderes Karin Meyer kennen met wie hij in 1924 trouwt. Nadat de inkomsten van de Prix de Rome afgelopen zijn, breekt een moeilijke periode aan waarin hij in Amsterdam, Cagnes-sur-Mer, Clamart en Fontenay woont en werkt. In 1929 begint hij succes te krijgen in Parijs, maar krijgt hij ook zijn eerste opdracht voor een kerkschildering in Rumpen (Brunssum) en keert het gezin terug naar Nederland. In dezelfde periode raakt hij betrokken bij ‘De Gemeenschap’, een groep van progressieve katholieke intellectuelen en kunstenaars, die een gelijknamig tijdschrift uitgeven. Een aantal jaren tekent hij daarvoor omslagen en illustraties (inv.nr.521). Daarna heeft hij zoveel naam gemaakt, dat hij gevraagd wordt voor schilderingen in de Nederlandse paviljoens op de wereldtentoonstellingen van Brussel (1935) en Parijs (1937) (inv.nr. 173 en 188.)

In 1938 vestigt Eyck zich met zijn gezin in het door hem zelf ontworpen huis Ravenbos bij Valkenburg (inv.nrs.45-47) Daar woont hij ook gedurende de oorlogsjaren, soms met ondergedoken collega’s uit de Randstad. Aangezien hij geen lid wil worden van de Kulturkammer, krijgt hij geen grote opdrachten en ruilt schilderijen en tekeningen voor de noodzakelijke levensbehoeften. Na de Tweede Wereldoorlog is hij vooral als glazenier werkzaam in de vele te herbouwen kerken, maar maakt ook veel beelden en plastieken, onder andere verzetsmonumenten. De wijze waarop hij in 1948 de opdracht voor een ‘Kroningsschilderij’ uitvoert, levert hem veel kritiek op(inv.nr.342-343). Voor de nieuwe stromingen op kunstgebied heeft hij weinig begrip en hij verzet zich er krachtig tegen (afd. II.B.7). Om nieuwe inspiratie op te doen gaat hij reizen maken onder andere naar Spanje en de Antillen en later Frankrijk en Griekenland. In 1955 wordt hij tot hoogleraar aan de Jan van Eyck Academie benoemd maar na onenigheid met de directeur over onder andere de huisvesting, neemt hij na een jaar weer ontslag (afd. II.A.5). In 1962, wanneer in Nederland een einde gekomen is aan de opdrachten voor het schilderen of beglazen van kerken, begint hij aan de beschildering van het dorpskerkje van Jeantes-la-Ville in Noord Frankrijk, dat uiteindelijk een speciale plaats in zijn oeuvre zal gaan innemen (inv.nrs. 169 en 183). Tot aan zijn dood in 1983 blijft hij actief als schilder en tekenaar, maar van de eigentijdse kunstwereld heeft hij zich afgekeerd en leeft teruggetrokken op Ravenbos. Hij blijft echter ook doorgaan met  het  schrijven van brieven aan iedereen met wie hij van gedachten wil wisselen. Gezien zijn doofheid is het schrift voor hem een zeer belangrijk communicatiemiddel waar hij dan ook voortdurend en veelvuldig gebruik van maakt.

 

Wijze van ontsluiting en beschikbaarstelling

 

Ten behoeve van het later gebruik werd het noodzakelijk geacht de collectie te ontsluiten volgens de regels der archivistiek. Aangezien binnen de Universiteit Maastricht deze specifieke kennis niet voorhanden was, werd besloten tot ‘outsourcing’op projectbasis. Hiertoe werd een overeenkomst gesloten met  de Rijksarchivaris-Gemeentearchivaris van Maastricht en de inventarisatie werd vervolgens uitgevoerd door drs. P.A.W. Dingemans, oud-gemeentearchivaris van Maastricht.

De inventaris wordt in digitale vorm door de UB op het internet aangeboden, voorzien van relevante hyperlinks naar de on-line publiekscatalogus. De originelen zijn materieel  verzorgd en geconserveerd en kunnen via de UB geraadpleegd worden.


 

DE COLLECTIE

 

Verantwoording van de inventarisatie

 

Een eerste onderzoek in de collectie maakte duidelijk dat het hier een documentatiecollectie en geen archief  in strikte zin betrof. De collectie bestaat uit respectievelijk archiefstukken afkomstig uit het privé-archief van Charles Eyck, krantenknipsels door Eyck en Aerts verzameld, boeken uit de bibliotheken van Eyck, Aerts en anderen  en relevante delen uit de privé-archieven van Wim Aerts (inv.nr.1), Mathieu Berden (inv.nr.130) en het echtpaar Ronda (inv.nr.131). De laatste twee zijn overigens niet  via de veiling verworven, maar komen van niet nader aangeduide bronnen. Gezien hun herkomst zijn zij beschouwd als een aanvulling op de oorspronkelijke collectie Aerts en daarom afzonderlijk beschreven ná de serie brieven van en aan vrienden, bekenden enz. (inv.nr. 61-129).  Het merendeel der stukken is afkomstig uit het persoonlijk archief van Charles Eyck dat, blijkens zijn eigen mededelingen en die van derden, bestond uit een grote hoeveelheid ongesorteerde papieren, die zich al dan niet in dozen overal in zijn atelier bevonden. Mede door zijn handicap maakte hij op grote schaal gebruik van geschreven teksten om  met zijn omgeving op alle denkbare niveaus te communiceren, van huis-, tuin- en keukenmededelingen tot overeenkomsten voor kunstwerken, en hij gooide waarschijnlijk niets weg. Van de uitgaande correspondentie hield hij uitgebreid kopieën bij, meestal in handschrift. Aangezien het voor hem om bekenden ging, waren deze kopieën vaak niet van een geadresseerde of datum voorzien. Een verdere complicatie bij de beschrijving vormde het feit, dat het ontwikkelingsstadium van het stuk meestal niet duidelijk is. Het kan gaan om een kladje, een concept, een minuut of een kopie en vaak worden er ook nog verschillende versies van een brief aangetroffen. Ook fotokopieën zijn wel als zodanig gebruikt. Een deel van zijn correspondentie is van getekende illustraties voorzien. De correspondentie met vrienden en bekenden is nu geordend in dossiervorm per afzender/geadresseerde in alfabetische volgorde (afd. II.A.4). Het onderscheid tussen bekenden en cliënten is niet altijd even duidelijk en derhalve discretionair. Correspondentie met als zodanig geïdentificeerde cliënten en die voornamelijk van zakelijke aard is, bevindt zich in het dossier van het betreffende kunstwerk.

Sporen van een structuur of ordeningsbeginsel werden in de collectie van Aerts niet aangetroffen behalve de min of meer chronologische volgorde in de collectie krantenknipsels (inv.nr.142). Zo er al een orde is geweest, dan is die grondig verstoord toen het veilinghuis de collectie in commercieel interessante lots verdeelde.

Overigens bestaat naast deze collectie nog een omvangrijk persoonlijk archief van Charles Eyck, dat beheerd wordt door zijn zoon Ragnar. Om een mogelijke combinatie van de twee bestanden in de toekomst te vergemakkelijken is voor de inventaris van de collectie Aerts gekozen voor de gangbare structuur van persoonsarchieven, waarbij afdelingen gevormd worden aan de hand van de functies, die de persoon bekleed heeft. Voor zover relevant zijn de afdelingen grotendeels gerangschikt  in een volgorde ontleend aan de Universele Decimale Code. Van de stukken betreffende zijn oeuvre is van ieder identificeerbaar  kunstwerk, waar stukken van voorhanden zijn, een dossier aangelegd. Voor de benaming van de kunstwerken is gebruik gemaakt van de benamingen door de kunstenaar zelf of Aerts daaraan toegekend. Waar een naam niet voorhanden was, heeft de inventarisator er zelf een toegekend. Deze is dan herkenbaar aan de plaatsing tussen ‘( )’. Op het principe van één dossier  per kunstwerk zijn enkele uitzonderingen waarbij meerdere kunstwerken in één dossier ondergebracht zijn. Het betreft hier combinaties, veelal door het opplakken van foto’s op bladen, die door Eyck of Aerts om onbekende reden gemaakt zijn en derhalve niet verbroken door de inventarisator. De dossiers zijn voor wat betreft de monumentale kunst topografisch op verblijfplaats geordend. De vrije schilderkunst, grafische kunst en exposities zijn chronologisch geordend op het oudst aanwezige stuk.

Voor de beschrijvingen zijn de standaard archieftermen toegepast voor zover nodig aangevuld  met enige termen uit de beschrijving van voorwerpen van kunst en wetenschap. De benaming ‘stuk’ wordt gehanteerd  voor die bestanddelen, die voldoen aan de  beschrijving van een stuk in enge zin  uit het Lexicon van Nederlandse archieftermen nr. 25b: ‘een aantal bladen papier of perkament, waarop een tekst is gesteld, die een eenheid vormt’. Tekeningen, foto’s, dia’s, negatieven  en dergelijke, die in ruime zin als stukken betiteld zouden kunnen worden, zijn toch afzonderlijk bij de opsomming van de dossierinhoud opgegeven om een beter inzicht in de inhoud te geven.

De datum in de datumregel onder de beschrijving is uit de aanwezige stukken afgeleid en  in het geval van afbeeldingen of door Eyck zelf of  door Wim Aerts toegekend.  Voor de juistheid van de dateringen op de kunstwerken zij overigens verwezen naar de uitgave van Daan Wiltschut: ‘Charles Eyck, tekeningen 1922 – 1983, Maastricht 1997,’ blz. 14.

Bij reeksen en series is zoveel mogelijk gestreefd naar een tabellarische opmaak. Hierdoor  wordt de mogelijkheid tot inhoudelijke ontsluiting weliswaar beperkt, maar wordt een lange opsomming van nagenoeg identieke beschrijvingen vermeden. Hierbij zij overigens opgemerkt dat Charles Eyck, omdat zijn zakelijke en persoonlijke relaties vaak sterk verweven waren, de gewoonte had om in nagenoeg al zijn brieven vele onderwerpen aan te roeren, zodat een volledige inhoudelijke ontsluiting ondoenlijk zou zijn.

Het boekenbestand van de collectie (inv.nr.693) is blijkens de aanwezige exlibris samengesteld uit boeken afkomstig van Charles Eyck en Wim Aerts maar ook van onder andere Karin Eyck en Bertus Aafjes. De ontsluiting hiervan is verzorgd door de Universiteitsbibliotheek volgens de daar gehanteerde regels en integraal in deze inventaris opgenomen.

 

Inhoud van de collectie

 

De collectie, hoewel op vele punten incompleet, geeft een helder beeld van de ontwikkeling van Charles Eyck als mens en kunstenaar met al zijn hoogte- en dieptepunten. Met name in de correspondentie met vrienden is hij  nauwelijks terughoudend in het beschrijven van zijn gevoelens en ervaringen. Zo reageert hij bijvoorbeeld in een brief aan de theoloog  Schillebeekx  op diens religieuze opvattingen (inv.nr.675). Ook over maatschappij en tijdgenoten geeft hij uitvoerig zijn mening te kennen bijvoorbeeld over het huwelijk van prinses Beatrix met Claus von Amsberg (inv.nr.27).

De collectie biedt daarnaast een beeld van een deel van de kunstenaarsgemeenschap gedurende het Interbellum, als Eyck de meest intensieve aansluiting vindt bij zijn collega’s, en gedurende de naoorlogse periode, wanneer hij niet meer goed aansluiting kan of wil vinden bij allerhande nieuwe stromingen en zich daar duidelijk tegen verzet in polemieken met recensenten. In deze periode wordt hij wel in toenemende mate als ‘Limburgs’ kunstenaar gezien met alle daarbij behorende eerbetuigingen en festiviteiten. Anderzijds acht hij het ook niet beneden zijn waardigheid een plaats binnen de folklore te bekleden bijvoorbeeld door het ontwerpen van carnavalswagens.

Zijn contacten en relaties strekken zich  tot ver buiten de kunstwereld uit. Hij onderhield relaties met vele kopstukken uit bestuur en industrie. Daar zijn  communicatie vooral schriftelijk was, verschaft hij ons ook in ruime mate de ‘petite histoire’ die de geschiedenis menselijk maakt en dichtbij brengt.

Naast geschreven materiaal zijn er veel foto’s  in de collectie aanwezig. Vele zijn van de hand van Eyck zelf. Hij fotografeerde om inspiratiebronnen te hebben, maakte fotomontages voor grotere doeken en gebruikte foto’s  naast schetsen en krabbels als geheugensteun. Dit verschaft ons enig inzicht in de wijze waarop vele van zijn werken tot stand zijn gekomen.

 

Peter Dingemans

20 september 2002

 


 

Inventaris van de

Documentatiecollectie Charles Eyck,

samengesteld door Wim Aerts

 

INDELING

 

 

I        Archief Wim Aerts                                                 

 

II       Documentatiecollectie Charles Eyck                                 

A. De Persoon                                                                   

1.     Biografische gegevens                                           

2.     Ateliers en huis                                                  

3.     Familie                                                                        

4.     Vrienden en bekenden                                                  

5.     Professoraat Jan van Eyck Academie te Maastricht 

 

B. Het Oeuvre                                                                  

 

1.     Algemeen                                                                    

2.     Architectuur, monumentale en toegepaste kunst   

·        Architectuur                                                       

·        Plafond- en wandschilderingen                             

·        Gebrandschilderd glas en opaline                         

·        Beelden en plastieken                               

·        Keramiek                                                           

·        Textilia                                                              

 

3.     Vrije schilderkunst                                                        

4.     Grafische kunst                                                  

·        Tekeningen                                                        

·        Illustraties en drukwerken                                   

 

5.     Exposities                                                                    

6.     Proza                                                                           

7.     Kritieken en polemieken                                                

8.     Reizen              

 

 

C. Boeken                                                                        

 

III     Documentatie betreffende anderen                                

 

IV      Bijlagen                                                                           

Inventaris van de

Documentatiecollectie Charles Eyck,

samengesteld door Wim Aerts

 

I Archief Wim Aerts

 

1

Brieven ontvangen van Charles Eyck met foto’s, fotokopieën, tekeningen e.d. als bijlagen ontvangen door Wim (publicist) en Marie-José Aerts <62> te IJsselstein betreffende werk en leven

NB Charles Eyck beschouwde Wim Aerts als zijn toekomstige biograaf.

1977, sept.7 - 1983, juni 27

2 pakken

 

2

Ingekomen brief van J.M.Ph. Uitman betreffende zijn secretariaat van De Gemeenschap 1983, nov.9

1 stuk

 

3

Ingekomen brieven van de NV Koninklijke Sphinx betreffende het verzoek van Wim Aerts om inlichtingen over Charles Eyck, met poster

1987

1 omslag

 

 

II Documentatiecollectie Charles Eyck

 

 

II A. De Persoon

 

II A.1. Biografische gegevens

 

4

Album met foto’s van Charles Eyck, zijn familie en belangrijke gebeurtenissen over de periode ca. 1880-1983

ongedateerd

1 band

 

5

Portretten van Charles geschilderd door Karin Eyck

ongedateerd

3 foto’s

 

6

Portretfoto van Charles Eyck door Martien Coppens

ongedateerd

1 foto

 

7

Foto van Charles en Karin Eyck door Nico Koster

ongedateerd

1 foto

 

8

Foto’s van Mathieu Eyck en Gusta America, ouders van Charles

ongedateerd

4 foto’s

 

9

Foto van een bezoek van Prins Carnaval

1966

1 foto

 

10

Foto van een defilé van een tamboerkorps langs de familie Eyck

ongedateerd

1 foto

 

11

Foto’s van de officiële naamgeving van de Charles Eijckstraat in Meerssen

NB afwijkende schrijfwijze van de naam Eyck

ongedateerd

2 foto’s

 

12

Autobiografische aantekeningen over de periode geboorte (1897) tot en met het behalen van de Prix de Rome (1922) ten behoeve van een niet nader aangeduide bezoeker van Ravenbos

NB aangezien de schrijfwijze van de huisnaam nogal varieert, wordt verder voor Ravenbos gekozen

1977, feb.21

1 omslag

 

13

Fragmentarische autobiografische aantekeningen naar aanleiding van een feestdiner bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het reisbureau Eugène Schoonbrood

ca. 1980

1 omslag

 

14

Fragmentarisch concept van een brief aan NN betreffende de studietijd aan de Rijksacademie te Amsterdam en de schilderijen ‘Salomé’ en ‘De nichtjes van Edmund Wingens’

ongedateerd

1 stuk

 

15

Foto van het diploma van de Teekenschool St.Jozef te Meerssen

ongedateerd

1 foto

 

16-23

Gelukwensen en andere stukken betreffende verjaardagen:

16 60 jaar 1957 2 stukken

17 65 jaar 1962 1 stuk

18 70 jaar 1967 1 omslag <540, 588>

19 75 jaar 1972 1 stuk

20 80 jaar 1976-1977 1 omslag <599>

21 82 jaar 1979 2 stukken

22 84 jaar 1981 1 stuk

23 85 jaar 1982 1 stuk

 

24

Uitnodigingen voor de viering van het 50-jarig huwelijksfeest van Charles en Karin Eyck

1974, dec.23

2 stukken

 

25

Machtiging tot het ‘seumeren’ van granenoogst 1943 en ontvangstbewijs van ingeleverde bankbiljetten

1943

2 stukken

NB Zeumeren is het lezen of bijeen rapen van de aren die na de oogst op het veld zijn achtergebleven. Dit was vanouds een recht van de armen (zie o.a. P.J.G. Schelberg, Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam 1979)

 

26

Stukken betreffende zijn opvatting over het lidmaatschap van kunstenaarsorganisaties gedurende de bezetting

1941

2 stukken

 

27

Stukken betreffende de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en het terugsturen van deze onderscheiding naar aanleiding van het huwelijk van prinses Beatrix en Claus von Amsberg

1947, 1965-1966

1 omslag

 

28

Menu van het afscheidsdiner van luitenant-kolonel Leo P. Senecal als commandant van Maastricht

1945, aug.9

1 stuk

 

29

Uitnodiging van de ambassadeur van Zweden, gericht aan Karin, om met Charles de Zweedse koning te ontmoeten bij gelegenheid van de opening van de Zweedse Zeemanskerk te Rotterdam op 28 april 1955 (Taal: Zweeds)

1955,mrt.31

1 stuk

NB zie ook knipselcollectie inv.nr. 142

 

30

Uitnodiging van Gedeputeerde Staten van Limburg om de erepenning van de provincie in ontvangst te nemen

1965, aug.30

1 stuk

 

31

Afschrift van een besluit van de gemeenteraad van Jeantes-la-Ville departement Aisne (F) om Charles Eyck tot ereburger te benoemen vanwege zijn inzet voor de parochiekerk (Taal: Frans)

1967, jan.24

1 stuk

 

32

Stukken betreffende de aanbieding van een exemplaar van Oosthoek Encyclopedie van Schilder- en beeldhouwkunst

1982

1 omslag

 

33

Stukken betreffende het verblijf in ziekenhuis St. Annadal

1980

2 stukken

 

34

Stukken betreffende de uitgave van ‘Charles Eyck, door uitgeverij van Spijk B.V. te Venlo

1976-1977

1 omslag

 

35

Manuscript van een essay over Charles Eyck door Robert Franquinet (?)

Ongedateerd

1 stuk

 

36

Tekst van een artikel door NN getiteld ‘Silhouetten Mozaïek Charles Eyck’

ongedateerd

1 stuk

 

37

Script met bijbehorende stukken voor een film over Charles Eyck getiteld ‘Confrontatie’ door Roeland Kerbosch

1964

1 omslag

 

38

VHScassette met opnamen van de Tv-uitzendingen van ‘Charles Eyck een legende’ door Maurice Nijsten en Jo Erkens en ‘Een pelgrimage naar de kunst’ in Van Gewest tot Gewest 1987

ongedateerd

1 item

 

39

Audiocassette met een opname van een ROZ uitzending ‘Het Geheim: Charles in Jeantes’ 1987

ongedateerd

1 item

 

40

Audiocassette met een opname van de ROZ (?) uitzending ‘Eyck in Pulchri’ (’s Gravenhage) 1985

ongedateerd

1 item

 

41

Ingekomen brief van Math. Schmeitz, directeur van de Stichting Cultureel Centrum Kerkrade, betreffende een ‘tweede boek’ door o.a. Wim Aerts en de aankoop van het beeld ‘Man en Vrouw’ door de gemeente Kerkrade

1982, feb.25

1 stuk

 

42

Stukken betreffende het beantwoorden van vragen door studenten ten behoeve van scripties

1958, 1964, 1981

1 omslag

 

43

Stukken betreffende deelname aan liefdadige acties en het aanvaarden van erelidmaatschappen

1958, 1964

1 omslag

 

44

Notitieboekjes en –blaadjes bevattende aforismen, beschouwingen, gedachten, opvattingen en andere aantekeningen over leven, werk en maatschappij

1963, 1976, 1978, 1979, ongedateerd

1 omslag

 

II A.2. Ateliers en huis

 

45

Bouwvergunning, bestek en foto’s van het huis Raven(s)bos(ch) te Schimmert

1937, ongedateerd

2 stukken, 9 foto’s

 

46

Concept van een brief aan NN betreffende de bouw van het huis Ravenbos

1965, nov.4

1 stuk

 

47

Foto van het huis Ravenbos

ongedateerd

1 foto

 

48

Stukken betreffende de inrichting en opening van de Sepulchrijnenkerk (Bonnefanten) te Maastricht als tijdelijk atelier en expositieruimte

1945

1 omslag

 

49

Ingekomen brief van architect G.J.W. Snelder betreffende de restauratie van het pand ‘Heksenhoek’ te Maastricht

1956, apr.23

1 stuk

 

50

Ingekomen brief van architect P.H.Weegels betreffende tekeningen van een atelier

1956, dec.20

1 stuk

 

51

Foto’s van Charles Eyck in en bij zijn atelier

ongedateerd

19 foto’s

 

52

Stukken betreffende het dienstverband als huisknecht met J. Paanakker

1954

1 omslag

 

II A.3.Familie

 

53

Fotokopie van het concept van een brief aan ‘Noonk Hubert’ vanuit Cagnes-sur-Mer betreffende allerlei dagelijkse beslommeringen, met tekening van een kinderkopje

1934, feb.

1 stuk

 

54

Ingekomen brieven van Bimba en Karin over hun verblijf in Stockholm

1945

2 stukken

 

55

Ingekomen aan Bimba gerichte brieven van ‘oom Hubert’ betreffende persoonlijke en huiselijke zaken

1946, ongedateerd

2 stukken

 

56

Ingekomen brief van en concepten van brieven aan de familie Stevens tijdens hun verblijf in Tarragona (Spanje) over allerlei dagelijkse gebeurtenissen

1965–1966

1 omslag

 

57

Fotokopie van het concept van een brief aan Giel (America, neef) betreffende het kappen van de Schinveldse bossen, met krantenknipsel

1972

2 stukken

 

58

Concepten van brieven aan Marius en Ria (van Soest) in Indonesië betreffende het dagelijkse leven

1977-1979, ongedateerd

1 omslag

 

59

Klad van een brief aan ‘oom Jefke’ betreffende een expositie in het ‘Aait Stadhoes’ te Valkenburg

1979, mei 2

1 stuk

 

60

Ingekomen brief van G.J. Spoor (ver familielid) met het verzoek om enige in zijn bezit zijnde ongesigneerde vroege schilderijen alsnog van een signatuur te voorzien

1981, apr.5

1 stuk

 

II A.4. Vrienden en bekenden

 

61-129

Concepten van verzonden brieven aan en ingekomen brieven van vrienden, bekenden en relaties:

NB in alfabetisch-lexicografische volgorde

61 Aafjes, Bertus, dichter 1960 1 stuk

62 Aerts, Wim, auteur 1976,1978 1 omslag

63 Berden, Mathieu, journalist, Eijs-Wittem 1944, juli 11 1 stuk

64 Berkhuysen, Norah, correspondente Volkskrant, Rome 1956-1957 1 omslag

65 Berserik, Herman, kunstenaar 1977,mei 8 1 stuk

66 Bogers, L.W.A., redacteur van ‘Today’, Curaçao 1955, dec. 1 stuk

67 Brom, Leo, edelsmid, Utrecht, met illustraties  1932 – 1934 1 omslag

68 Coppens, Martien, fotograaf, Eindhoven 1976,mei 1 1 stuk

69 Corsen, Yolanda, pseudoniem dichteres Oda Blinder, Curaçao en

Gompel-Corsen, Camila van, Tilburg  1953-1969, 1976, ongedateerd 1 omslag

70 Dusar, Albert, auteur, Hasselt 1974, 1976 1 omslag

71 Elesia, Daantje, tuinman van het Museum, Curaçao 1956,nov.8 1 stuk

72 Engelman, Jan, auteur, Utrecht, (fotokopieën) 1927-1967 1 pak

73 Engels, Chris, pseudoniem Luc Tournier auteur, en Lucila, Curaçao

1952-1953, 1960-1981 1 omslag

74 Eschauzier-Sypkens, Hanneke ongedateerd 1 stuk

75 Franquinet, Robert en Lilo, auteur, Suresnes (F.) 1951–1955, 1977 1 omslag

76 Gerner, Jo, Utrecht 1937,mei 15 1 stuk

77 Ghering, G.J.J. en zoon Ad, Curaçao 1953-1954 1 omslag

78 Giltay Veth, G. A., ambtenaar Ministerie van O.K.W. 1955,1958 1 omslag

79 Haan (?), Rudi en Aura, Curaçao 1953, 1954 2 stukken

79a Haas, Aad de, kunstschilder, Valkenburg 1965, 1 omslag

80 Henriquez, Max, May en dochter Diana, Curaçao en Carácas 1953-1962, 1964 1 omslag + 1 deel

81 Heukelom, Paula van, ’s Gravenhage 1957, ongedateerd 2 stukken

82 Hoogenbemt, Albert van, auteur, Mechelen 1954,1955, 1969 1 omslag

83 Jonckheere, Karel, auteur 1965,jan.14 1 stuk

84 Knuttel Wzn, G., auteur, ’s Gravenhage 1938-1945 1 omslag

85 Konijnenburg, Netty van, ’s Gravenhage 1962, mei 19 1 stuk

86 Korda, Vincent, Parijs, Londen ongedateerd 1 omslag

87 Kroon, Ben, redacteur De Tijd 1977-1980 1 pak

88 Kuitenbrouwer, Magda, weduwe van Albert Kuyle, Bilthoven 1961-1967 1 omslag

89 Lepp, L.B., Birmingham Alabama (USA) 1958,jan.27 1 stuk

90 Maas, W.A., architect, Utrecht 1943,jan.22 1 stuk

91 Meer de Walcheren, dochter van Pieter van der 1966 1 stuk

92 Nicolas, Joep, glazenier, (fotokopieën) 1967,1971 1 omslag 

93 Nijsten, H., gemeentesecretaris, Meerssen 1977 2 stukken

94 NN, ongedateerd 1 stuk

95 NN, 1972,okt.23 1 stuk

96 NN, 1967,nov.17 1 stuk

97 NN, ongedateerd 1 stuk

98 NN, ongedateerd 1 stuk

99 NN, ongedateerd 1 stuk

100 NN, ongedateerd 1 stuk

101 NN, ongedateerd 1 stuk

102 NN, ongedateerd 1 stuk

103 NN, ongedateerd 1 stuk

104 NN, ongedateerd 1 stuk

105 NN, ca. 1955 1 stuk

106 NN, (Taal: Duits) 1953,dec.30 1 stuk

107 NN, met 2 tekeningen ongedateerd 1 stuk

108 NN, ‘Bert’, dichter 1967 1 omslag

109 NN, ‘Giny’ 1954, dec.25 1 stuk

110 NN, ‘Marie-Antoinette’, USA ongedateerd 1 stuk

111 NN, Curaçao of Antillen ongedateerd 1 stuk

112 NN, Jan 1958, jan.31 1 stuk

113 NN, met tekening kerk Borgharen 1982,mrt.29 1 stuk

114 Nypels, Charles, drukker, Maastricht 1941,okt.6 1 stuk

115 Onland, burgemeester van Born 1969, ongedateerd 1 omslag

116 Recker, H.J., verzamelaar, Kerkrade 1977, nov.9 1 stuk

117 Rooy, René de, auteur, en Thelma, Curaçao 1953,1964-1966,1969, ongedateerd 1 omslag

118 Schoonbrood, Eugène, Valkenburg 1972, 1977 2 stukken

119 Schreurs, Jac, priester-dichter, en Spanjaard, Theresia, huishoudster, Sittard (met gesigneerde foto) 1962, 1977 1 omslag

120 Smeets René, directeur Academie voor Industriele Vormgeving, Eindhoven

1963, 1971, ongedateerd 1 omslag

121 Stichting Cultureel Centrum Curaçao 1957,aug.22 1 stuk

122 Swart (?), Arnolda, Utrecht 1969,feb.3 1 stuk

123 Truijen, Hans, schilder, Klimmen 1977, jan.26 1 stuk

124 Uppenkamp-van Dyck, S., ’tante Sophie’, Leiden 1956,mrt.21 1 stuk

125 Vroom, Pieter, directeur van de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten 1954-1964 1 omslag

126 Vroomen, Pim de, Leiden 1977, apr.17 1 stuk

127 Walle, Jo van de, auteur en ‘koerantier’, Curaçao 1973, 1974, 1981 1 omslag

128 Wendl, Ingrid, ster van de Wiener Eisrevue 1963 1 omslag

129 Wontschowsky, Buri, dichter en onderduiker op Ravenbos 1974,mrt.9 1 omslag

 

130

Brieven deels met tekeningen ontvangen door Mathieu, journalist, en May Berden te Maastricht betreffende werk en leven met fotokopie van een belangrijk deel

1944-1956

1 omslag

NB bevat een korte biografie door M.Berden

NB een beperkt aantal brieven is later via J.Perry toegevoegd

 

131

Brieven deels met tekeningen en foto’s ontvangen door Bèr en Annie Ronda, verzamelaars, te Maastricht betreffende aankopen, werk en leven

1976–1983

1 pak

 

132

Stukken betreffende zijn activiteiten in het relatienetwerk voor de restauratie van de Proosdij-molen te Schimmert

1964

1 omslag

 

133

Uitnodiging door de Israëlitische gemeente van Maastricht voor de aanbieding van een huldeblijk aan A. van Mansum

1945, nov.7

1 stuk

 

 

134

Stukken betreffende de heroprichting van de Limburgse kunstkring

1965

2 stukken

 

II A.5. Professoraat Jan van Eyck Academie

 

135

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag als hoogleraar aan de Jan van Eyck Academie te Maastricht

1955–1956

1 omslag

 

136

Stukken betreffende zijn visie op het beleid van de Jan van Eyck Academie

1955–1956

1 omslag

 

137

Stukken betreffende zijn visie op de nieuwbouwplannen van Ir. F.Peutz voor de Jan van Eyck Academie

1956

1 omslag

 

 

II B. Het Oeuvre

 

II B.1. Algemeen

 

138

Eigenhandige lijst van ‘Uitgevoerde Werken’ voorzien van biografische aantekeningen

na 1947

1 stuk

 

139

Eigenhandige lijst van zijn oeuvre

ca. 1977

1 stuk

 

140

Album met foto’s van Charles Eyck, illustraties, schetsen, beeldhouwwerken, schilderijen, opalineglasschilderingen

ongedateerd

1 band

 

141

Plakboek samengesteld met gedrukte afbeeldingen van zijn werk, gedrukte en geschreven teksten

ca. 1980

1 deel

 

142

Chronologische collectie bestaande uit (fotokopieën van) kranten- en tijdschriftknipsels van publicaties van en over Charles Eyck en enkele catalogi van exposities, merendeels opgeplakt op bladen  0,7 x 0,5 m.

1922-1996

1 pak

 

143

Bibliografie over Charles Eyck met Iconografie’ door G.G.A.M. Cremers, Bibliografisch werkstuk 2e cyclus, Bibliotheek- en documentatieschool Amsterdam, typescript

1968

1 band

 

144

Een doctoraalscriptie van Matthia Tacken in het kader van de studie kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden’, typescript

1986

1 band

NB niet compleet

 

 

145

Ingekomen brieven van nv leiter-nypels betreffende de uitgave van een map met zes kleurenreproducties bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag

1966

2 stukken

 

146

Proefdrukken(?) van tekeningen van Eyck en teksten van hemzelf, Aafjes, Jonckheere, Emmy Huf, Kockelkoren, Haimon, Suasso de Lima de Prado, Wentinck, Knuttel en Franquinet bij gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag (?), genummerd 5-25

1972 (?)

1 omslag

 

147

Fotokopie van ‘Op ontdekking naar Charles Eyck’ door Paul Hamon

1980

1 band

 

148

Ingekomen brieven van amateur-kunstenaars met het verzoek hun werk te beoordelen

1937, 1944, ongedateerd

1 omslag

 

149

Ingekomen brieven van G. Lahay, steenhouwer, Meerssen betreffende zijn werkzaamheden voor Charles Eyck en de arbeidsverhouding

1939, 1940

1 omslag

 

150

Ingekomen brieven van René Wong, beeldhouwer en schilder, Roermond betreffende zijn werkzaamheden voor Charles Eyck en persoonlijke omstandigheden

1940, 1941

2 stukken

 

151

Ingekomen brief van H.P.Ter Maten, Stichting voor Culturele Samenwerking, Amsterdam betreffende een bezoek aan Charles Eyck

1953, aug.28

1 stuk

 

152

Briefwisseling met Toon Hermans betreffende de schenking van een schilderij, het vervaardigen van een portret en trivialia, met tekening

1955, 1964, 1980-1981

1 omslag

 

153

Ingekomen brief van Piet Killaars, beeldhouwer, Maastricht betreffende gieterij Grossman te Velp en het ontwerp van een monument in Buggenum, met tekening

1957, mei 8

1 stuk

 

154

Ingekomen brief van J. van den Wildenberg, Aywaille (B), vaste leverancier van natuursteen betreffende een uitnodiging voor een bezoek

1965, apr.11

1 stuk

 

155

Dankbrief namens prinses Beatrix voor de bij gelegenheid van haar verjaardag ontvangen pentekening

1965, feb.9

1 stuk

 

156

Schrijfblok met carbonkopieën van brieven aan:

·        Groen, hoofdredacteur Limburgs Dagblad betreffende het culturele klimaat in Limburg

·        N., betreffende idem

·        Eugène Schoonbrood betreffende het tekenen van een portret van Robert Stolz

·        Boerenleenbank Valkenburg betreffende een muurschildering ‘De vier jaargetijden’

·        Nabestaanden van J. van den Wildenberg, Aywaille,  condoleance bij zijn overlijden

1967,aug.18–aug.28

1 deel

 

157

Briefwisseling met Ada M. Fesevur–van Bart, ’s Gravenhage, verzamelaarster, betreffende de schilderkunst, met tekeningen en 3 foto’s

1972-1973

1 omslag

 

158

Concept van een brief aan Toon N., glazenier, betreffende diverse gebrandschilderde ramen

1977

1 stuk

 

159

Korte beschouwing over de ‘Bijbel der armen’  in Verona en het verval daarvan

ongedateerd

1 stuk

 

160

Fragment van een beschrijving van de schildertechniek van Vincent van Gogh

ongedateerd

1 stuk

 

II B.2. Architectuur, monumentale en toegepaste kunst

 

II B.2. Architectuur

 

 

161

Ingekomen brief van architectenbureau Sutterland, Rotterdam, betreffende de verhindering van Charles Eyck om deel te nemen aan het schetsontwerp van de Rotterdamse Schouwburgbouw

1942, jan.5

1 stuk

 

162

Concept van een brief aan N., in Marseille (F) geschreven betreffende zijn mening over de (eerste) ‘Unité d’Habitation’ van Le Corbusier met tekening

1952, mrt.

1 stuk

 

163

Korte beschouwing over de wederopbouw van de afgebrande middentoren van de St. Servaaskerk te Maastricht, met tekening

1955, sept.17

1 stuk

 

164

Stukken betreffende ontwerp en inrichting van de St.Joseph Arbeider kerk te Meerssen, met tekening en foto’s

1957-1958

1 omslag

 

165

Stukken betreffende het ontwerp van een kerk in Brasilia (Brazilië)

1960-1964

1 omslag

1 foto

 

166

Stukken betreffende het leveren van een bijdrage  over de relatie tussen architectuur en beeldende kunsten aan het ‘tijdschrift voor architectuur en beeldende kunsten’

1962

1 omslag

 

167

Twee beschouwingen over de vraag of kerkenbouwers gelovig moeten zijn

ongedateerd

1 omslag

 

168

Concept van een brief aan pastoor N. met kritische kanttekeningen bij het ontwerp van een kerk van architect N.

ongedateerd

1 stuk

 

II B.2. Plafond- en wandschilderingen

 

169

Album met foto’s van een ontvangst in Jeantes-la-Ville (F)

ongedateerd

1 band

 

170

Album met foto’s van het dorp Reijmerstok en de kruiswegstaties in de kerk

ongedateerd

1 band

 

171-200

Stukken betreffende plafond- en wandschilderingen en mozaïeken te:

NB in topografisch-alfabetische volgorde

171 Amsterdam, Rijksverzekeringsbank 1939, 1940, 1988 1 omslag, 1 foto

172 Beek-Genhout, kerk, 1937 4 foto’s

173 Brussel (B.), Wereldtentoonstelling 1935 8 foto’s

174 Heerlen, kerk Heksenberg, 1939 2 foto’s

175 Heerlen, kerk van de H. Franciscus van Assisië, kruisweg ongedateerd 1 deeltje

176 Heerlen, raadhuis 1941, jan.27 1 stuk

177 Heerlen, St. Pancratiuskerk, 1939 2 foto’s

178 Heerlen, St.Gerarduskerk, 1939 2 foto’s

179 Heeswijk, gymnasium, marmer mozaïek ‘St.Gerlachus’, 1938 1 foto

180 Helmond, kerk Wilhelminastraat, 1939-1946 4 foto’s

181 Hertogenbosch, ’s, De Moriaan 1966 1 omslag

182 Hilversum, KRO-studio, 1939 3 foto’s

183 Jeantes-la-Ville (F.), kerk 1962-1979 1 omslag, 44 foto’s

184 Maastricht, Huis van Bewaring, kapel, 1974-1975 1 omslag, 2 foto’s

185 Maastricht, Stadhuis, Collegekamer 1962,1964 2 stukken

186 Meerssen, dekanale kerk, altaar 1956,dec.11 1 stuk

187 Moerdijk, kruisweg 1961,nov.16 1 stuk

188 Paris (F.), Wereldtentoonstelling 1937 7 foto’s

189 Reijmerstok, kerk, kruisweg 1956,1957 2 stukken, 15 foto’s

190 Rotterdam, parochiekerk Kruisherenklooster, kruisweg 1960, okt.9 1 stuk

191 Rumpen, kerk, 1929 1 foto

192 Sao Paulo (Brazilië), kerk 1952 1 omslag

193 Schiedam, gereformeerde kerk ‘Goede Haven’ 1960,1966-1967 1 omslag

194 Sittard, Cultureel Centrum 1957, nov.19 1 stuk

195 Terwinselen, kerk, 1929-1930 10 foto’s

196 Tienray, parochiekerk 1955-1960 1 omslag

197 Utrecht, kerk van O.L.Vrouw van Goede Raad  ongedateerd 2 foto’s

198 Vijlen, kapel van Lemiers, 1976-1977 1 omslag

199 Willemstad, Curaçao, Postkantoor, niet uitgevoerd 1953 1 omslag, 3 foto’s

200 Zeist, kapel van de R.K. Kweekschool 1933,1974, 1977, 1982 1 omslag, 33 foto’s

 

II B.2. Gebrandschilderd glas en opaline

 

201

Lijst van de door het Atelier Flos b.v. te Steyl-Tegelen uitgevoerde werken

ongedateerd

1 stuk

4 foto’s

 

202-252

Stukken betreffende de vervaardiging van gebrandschilderd glas en opaline te:

NB in topografisch-alfabetische volgorde

202 Amsterdam, M.J.Witteveens Modemagazijnen B.V., 1975,juni 5 1 stuk

203 Apeldoorn, Grote kerk, 1939 1 foto

204 Arcen, Raadhuis, 1951 1 foto

205 Aubenton, departement Aisne (F), kerk 1965-1969 1 omslag

206 Curaçao, Bank Henriquez, 1953 1 stuk

207 Curaçao, Maduro&Curiel’s Bank NV 1955-1957 1 omslag

208 Deurne, kerk, 1947 1 foto

209 Eindhoven, Evoluon 1966,1967 2 stukken

210 Eindhoven, Maria-altaar 1955 1 omslag

211 Eindhoven, parochiekerk St.Theresia 1960 1 stuk

212 Eindhoven, St.Catharinakerk, 1954, 1964 1 omslag

213 Etten, klooster ‘t Withof’ 1963, jan.16 1 stuk

214 Ginneken, kerk van de Hervormde Gemeente 1964-1970 1 omslag, 2 foto’s

215 Ginneken, St.Laurentiusparochie 1962 2 stukken

216 Gouda, St.Janskerk, Bevrijdingsraam 1945-1947, 1977-1980 1 omslag, 1 foto

217 ‘s Gravenhage, Duinoordkerk 1957,1960, ongedateerd 1 omslag

218 Griendtsveen, kerk, 1946 1 foto

219 Gronsveld, Boerenleenbank 1966, mei 3 1 stuk

220 Heerlen, kerk Heerlerbaan ongedateerd 6 foto’s

221 Helmond, O.L.Vrouwenkerk 1960,dec.22 1 stuk

222 Herten, parochiekerk met 2 tekeningen 1954, ongedateerd 2 stukken

223 Hoensbroek, Gemeentehuis 1977 1 omslag

224 Hoensbroek, Staatsmijn Emma, proefstation, 1940,1941 2 stukken, 3 foto’s

225 Horn, sanatorium Hornerheide 1954,mei 8 1 stuk

226 Maastricht, St. Matthijskerk 1959-1960 1 omslag, 5 foto’s

227 Maastricht, Stationshal 1953,juli 23 1 stuk

228 Meerssen, kerk van St.Joseph-Arbeider ongedateerd, 1960, 1969 1 omslag

229 Naarden, Stichting 40-45 1970,dec.17 1 stuk

230 Neer, parochiekerk 1960,mei 13 1 stuk

231 New York, Columbia University, Butler Library, niet uitgevoerd 1952-1953 1 omslag

232 Nieuw-Amsterdam, passagiersschip 1937,sep.25 1 stuk, 2 foto’s

233 Nuland, Gemeentehuis, 1981,aug.25 1 stuk

234 Onbekend  ongedateerd 2 foto’s

235 Onbekend, Ds. Oosterbaan 1955,mrt.3 1 stuk

236 Oostelbeers, kerk, 1947 1954 1 stuk, 1 foto

237 Rekem (B), parochiekerk, met tekening 1963 1 omslag

238 Rome (I), huiskapel van de Curie, met tekening 1956,1957 2 stukken, 16 foto’s

239 Rumpen, parochiekerk 1957,mrt.25 1 stuk

240 Schijndel, firma Jansen de Wit 1955 1 omslag

241 Sevenum, parochiekerk 1955,mrt.7 1 stuk

242 Sittard, café ‘Oberbayern’ 1977,apr.20 1 stuk

243 St. Agatha (NB), Kruisheren 1955,feb.25 1 stuk

244 Stevensweert, parochiekerk 1969-1970 1 omslag, 2 foto’s

245 Utrecht, kapel Augustinessen van St.Monica, 1934, 1 foto

246 Utrecht, parochiekerk H.Augustinus 1960,dec.21 1 stuk

247 Vaals, parochiekerk 1954,1955 1 omslag

248 Vaals, St.Jozefkerk ongedateerd 2 foto’s

249 Valkenswaard, RK Lagere Meisjesschool 1960,nov.15 1 stuk

250 Venlo, Lagere Technische School 1956,dec.19 1 stuk

251 Venlo, St.Martinuskerk, 1948 3 foto’s

252 Weert, O.L.Vrouw van Fatima 1955-1956 1 omslag, 3 foto’s

253

Gekleurde en zwart-wit ontwerpen voor vensters

1960,ongedateerd

6 tekeningen

 

II B.2. Beelden en plastieken

 

254

Album met 18 schetsontwerpen voor beelden en tegels in potlood en viltstift

ongedateerd

1 band

 

255-282

Stukken betreffende de vervaardiging van plastieken en beelden te:

NB in topografisch-alfabetische volgorde

255 Curaçao, St.Martinusgesticht, beeld St.Martinus 1954,feb.3 1 stuk

256 Eersel, Pastoor Aelen MAVO, gevelversiering 1969,jan.12 1 stuk

257 Eindhoven, NV Philips, Ir. L.C. Kalff, diverse kunstwerken 1944,1945, 1953,1976 1 omslag

258 Gemert, bevrijdingsmonument 1976,mei 10 1 stuk

259 Ginneken, Hervormde gemeente, aula van het kerkhof, engel in metaal 1964 2 stukken

260 Heerlen, Heksenberg (?), kruisweg ongedateerd 1 stuk

261 Hoogkarspel, parochiekerk, beeld H.Laurentius 1941,sep.19 1 stuk

262 Kaatsheuvel, Missiehuis, beeld H.Familie ongedateerd 1 stuk

263 Kerkrade, Gemeentebestuur, beeld 1981,dec.10 1 stuk

264 Kerkrade, Mijnwerkersmonument 1955, mrt.7 2 stukken

265 Koninklijke Smeets Offset BV, gevelreliëfs, 1980,0kt.22 1 stuk

266 Maastricht, Bevrijdingsmonument Oranjeplein 1960 1 omslag, 15 foto’s

267 Maastricht, Gemeentebestuur, beeld ‘De drie paardjes’ 1981,dec.15 1 stuk

268 Maastricht, Huishoudschool Wijkerveld, monument Stoottroepen 1977,mrt.18 1 stuk, 2 foto’s

269 Maastricht, Koepelkerk, kruisweg, ca. 1937 ongedateerd 1 foto

270 Meerssen, parochiekerk, vredeskapel, vier beelden 1940,okt.15 1 stuk, 2 foto’s

271 Mheer, Herdenkingsmonument Royal Air Force 1969 1 omslag

272 Onbekend, beeld ‘De roof van Europa’, ongedateerd 3 foto’s

273 Onbekend, diverse beelden en plastieken ongedateerd 15 foto’s

274 Oosterhout, seminarie der Capucijnen, beeld St.Antonius en mozaïek 1954,mei 22 1 stuk

275 Roermond, H.Geestkerk, kruisweg 1963,nov.23 1 stuk

276 Roosendaal, General Biscuits (Liga), beeld ‘Orpheus’, ongedateerd 2 foto’s

277 Sittard, RK Schoolvereniging Sittard, gevelversiering 1965,jul.14 1 stuk

278 Tegelen, Raadhuis, Tympanon ongedateerd 1 foto

279 Tilburg, St.Lidwinaklooster, kruisweg 1954-1958 1 omslag

280 Utrecht, grafmonument Mgr. Van de Wetering, ongedateerd 1 foto

281 Utrecht, Stationshal, beeld ‘Verkeer’ 1939, 1940, 1956 1 omslag, 2 foto’s

282 Waalwijk, kruisweg ongedateerd 6 foto’s

 

283

Foto’s van sculpturen in hout en steen rondom Ravenbos

ongedateerd

6 foto’s

 

284

Ingekomen brief van Het van Kempen & Begeer Museum betreffende door Charles Eyck voor het Koninklijk Huis ontworpen zilveren kandelabers en een schaal

1981,jan.20

1 stuk

 

285

Carnavalswagen te Schimmert ontworpen door Charles Eyck

Ongedateerd

1 foto

 

 

II B.2. Keramiek

 

 

286

Stukken betreffende de levering van gedecoreerde borden en tegels aan de Staatsmijnen

1954,1961

2 stukken

 

287

Stukken betreffende het ontwerp van een tegeltableau voor het St.Elisabethsgasthuis te Curaçao

1953-1955

1 omslag, 2 negatieven, 3 tekeningen

 

288

Tegelpanelen, ontworpen bij gelegenheid van de Eurotop in Maastricht 1981 en voor een kalender van de Sphinx

ongedateerd

15 foto’s

 

289

Gedecoreerde borden,

Ongedateerd ca. 1978

7 foto’s

 

II B.2. Textilia

 

 

290

Stukken betreffende een geschil met het Instituut Industriële Vormgeving te Amsterdam over het ontwerp van geweven tafellakens

1953

1 omslag

 

291

Ingekomen brieven van Textieldrukkerij H.Swinkels te Geldrop betreffende het ontwerpen van dessins voor bedrukt textiel

1956,1957

2 stukken

 

292

Stukken betreffende het vervaardigen van een wandkleed voor het Conservatorium te Maastricht

1963 -1965

1 omslag, 1 foto

 

293

Kussenovertrek van door Charles Eyck ontworpen stof  met ingeweven flora- en vogelmotief in beige, groen, bruin en geel, afm. 0,69 x 0,54 m.

ongedateerd

1 item

 

II B.3. Vrije schilderkunst

 

 

294

Album met foto’s van 20 schilderijen met index

na 1975

1 band

 

295-409

Foto’s van en stukken betreffende schilderijen getiteld:

NB in chronologische volgorde

295 ‘Bimba in Cagnes sur Mer’ ongedateerd 1 foto

296 ‘Bonnefanten Maastricht’ ongedateerd 1 foto

297 ‘Boulogne sur Mer’ ongedateerd 1 foto

298 ‘Breskens’ ongedateerd 1 foto

299 ‘Bruidjes’ ongedateerd 1 foto

300 ‘Carnaval in Maastricht’ ongedateerd 5 foto’s

301 ‘De Kuil van Parijs’ ongedateerd 1 foto

302 ‘De man Job’ en zonder titel (winterlandschap) ongedateerd 2 foto’s

303 ‘De protestmars’, details  ongedateerd 8 foto’s

304 ‘Het bruidsjonkertje’ ongedateerd 1 foto

305 (hofdignitaris, voorstudie Kroningsschilderij), olieverf, in lijst ongedateerd 1 schilderij

306 ‘In Mexico’ ongedateerd 3 foto’s

307 ‘Karin Eyck’, diverse portretten ongedateerd 5 foto’s

308 ‘Kurhaus Scheveningen’ ongedateerd 3 foto’s

309 ‘La maison rose, huis en dochtertje van journalist Jan Drummen Parijs’ en zonder titel ongedateerd 3 foto’s

310 ‘Lof der Zotheid’ ongedateerd 4 foto’s

311 ‘Madeleine Paris’ ongedateerd 1 foto

312 ‘Portret Bourdoukoff, Russisch banneling Cros de Cagnes’ ongedateerd 1 foto

313 ‘Stadsgezicht Amsterdam’ ongedateerd 1 foto

314 ‘Straat in Meerssen’ ongedateerd 1 foto

315 ‘Zwitserland’ ongedateerd 1 foto

316 ‘Zwitserland’ ongedateerd 1 foto

317 ‘Paysage Limburgoise 1912’ 1 foto

318 ‘Mijn zuster Clara, 1915’ 1 foto

319 ‘Buitenstudie’ en ‘Morgenzon 1919’ 1981, 1983 2 stukken, 2 foto’s

320 ‘Geuldal 1920’ 1 foto

321 ‘Spoor Fraineux 1927 en 1928’ 1983 2 foto’s

322 ‘Banlieu Paris 1929’ en ‘Spoorbaan Sloterdijk 1928’ 2 foto’s

323 (stadsgezicht Parijs?) ‘1929’ 1 foto

324 ‘Zuid Frankrijk 1930’ 1982 1 foto

325 ‘Portret Otto van Rees 1932’ 2 foto’s

326 ‘Portret Suzanne Nicolas 1932’ 1 foto

327 ‘Bimba in atelier 1933’ 1 foto

328 ‘Portret mevrouw Bergmans, Waalwijk 1935’ 1 foto

329 ‘Bimba en Ragnar 1936’ 1 foto

330 ‘Begrafenis 1938’ 1 foto

331 ‘Meerssen Basiliek 1938’ 1 foto

332 ‘Portret Bim als communicantje 1938’ 1 foto

333 ‘Portret Robert Franquinet 1938’ 1 foto

334 ‘Ravenbos 1938’ 1 foto

335 ‘Bimba Eyck 1939’ en ‘Bimba’ 2 foto’s

336 ‘Zelfportret 1939’ 1 foto

337 ‘Tuinlandschap in Gulpen 1942’ 1 foto

338 ‘Portret Mayel Oostwegel-Hardy ‘43’ 1 foto

339 ‘De man Job’ en ‘Woonwagenkamp ‘44’ 3 foto’s

340 ‘Portret Marlene Dietrich 1945’ 1 foto

341 ‘Bouw Philipsfabrieken Eindhoven ‘48’ 2 foto’s

342 ‘Kroningsschilderij 1949’ 1948 -1950, 1973 1 pak

11 foto’s

343 ‘Kroningsschilderij Juliana 1949’, fragment Hofhouding 2 foto’s

344 (schoolkinderen met nonnen in landschap) ’49 1 foto

345 ‘Mevrouw van der Maessen, 1949’ 1 foto

346 ‘Aan de rand van Willemstad 1952’ 2 foto’s

347 ‘Curaçao ‘52’ 1 foto

348 ‘Het veerpontje, St.Annabaai Curaçao 1952’ 1 foto

349 ‘Zwitsers Berglandschap 1952’ 1 foto

350 ‘Portret van een vrouw, Curaçao 1954’ 1982 1 foto

351 ‘De Zinkwit 1956’ en ‘Verona 1955’ 2 foto’s

352 ‘De Tuinierster 1956’ 1 foto

353 ‘Meisje met kat 1956’ 1 foto

354 ‘Portret echtgenote Spaanse ambassadeur 1956’ 1 foto

355 ‘Portret Neutelings 1956’ 1 foto

356 ‘Tenerife 1956’, (gedrukt) 1 stuk

357 ‘Portret Bernadette’ (van der Bijl?) 1956,1958 2 stukken

358 ‘Portret Jacques Vonk 1958’ 2 foto’s

359 ‘De Regenten van het Museum’ 1958, apr.7 1 stuk

360 ‘Binnenpleintje Curaçao ‘59’ 1 foto

361 ‘De Tijgerkat ‘59’ 1 foto

362 ‘Mykonos ‘59’ 1 foto

363 ‘Valkenburg, Berkelpoort 1959’ 1 foto

364 ‘Composition des enfants ca. 1960’ 1 foto

365 ‘Portret Winston Churchill 1960’ 2 foto’s

366 ‘Portret prof. dr. J.J. Gielen 1961’ 1960 –1962 1 omslag

367 ‘Dansmarietjes ’61 Eygelshoven’ 1 foto

368 ‘Ellen Eyck 1961’ 1 foto

369 ‘De opstand der Franse boeren 1962’ 3 foto’s

370 ‘Valkenburg 1962’ 1 foto

371 (stadsgezicht Parijs?) 1963 1 foto

372 ‘Fleurs 1963’ 2 foto’s

373 ‘Portret Mr. F.J.F.M. van Thiel’ 1963, okt.7 1 stuk

374 ‘Brussel 1964 Paleis van Justitie’ 1 foto

375 ‘Schuttersjury Valkenburg’ en illustratie krant 1953, 1964 1 stuk, 2 foto’s

376 ‘Portret Toon Hermans’ 1964-1965 1 omslag

377 ‘Motieven uit Delft’ 1964, okt. 1 stuk

378 ‘Dersaborg’ 1964, okt.27 1 stuk

379 ‘Sittard, Molenbeekstraat 1965’ 1 foto

380 ‘Kindercarnaval Schimmert, ca. 1966’ 3 foto’s

381 ‘Het Evoluon in aanbouw’ 1966, 1969 1 omslag, 44 foto’s en negatieven

382 (viaduct met moestuin) ’68 1 foto

383 ‘Place St.Michel Parijs ‘69’ 1 foto

384 ‘Reguliersbreestraat A’dam ‘69’ 1 foto

385 ‘Stilleven ‘69’1 foto

386 ‘Kakeberg Maastricht 1972’ 1 foto

387 ‘Ouden van Dagen alias de Gouden Bruiloft 1972’ 3 foto’s

388 ‘Portret mej. Pieters 1972’ 1 foto

389 ‘Portret Gouverneur van Rooy’ 1972, 1975 1 omslag

390 ‘Grachtje in Den Haag ‘73’ 1 foto

391 ‘La Haye  1973’ 1 foto

392 ‘Mauritskade Den Haag ‘73’ 3 foto’s

393 ‘Caféterras Rome 1975’ 1 foto

394 ‘Scheveningen, haringhaven 1975’ 1 foto

395 ‘Strabeek 1975’ 1 foto

396 ‘Valkenburg’75’ 1 foto

397 ‘Via Morelli Rome 1975’ 1 foto

398 (Dorpsgezicht) ‘1977’ 1 foto

399 ‘Carnaval in Valkenburg’ 1977 1 omslag

400 (Aanbidding van de Wijzen) ‘1978’ 4 foto’s

401 geslacht vee) ‘1978’ 4 foto’s

402 ‘Zelfportret, 1979’ 2 foto’s

403 ‘Kinderen uit de mijnstreek’, ‘Orpheus’ (beeld), ‘El Palo’ 1981, 1982 2 stukken

404 (dorpsgezicht met bergen) 1982 1 foto

405 ‘Banlieu Paris’ 1982 1 foto

406 ‘Bloemen ‘47’ 1982 1 foto

407 ‘Curaçao  (1982?)’ 1 foto

408 ‘Curaçao 1982’ 1 foto

409 ‘Honfleur, 1982’ 2 foto’s

 

410

Foto’s van niet-geïdentificeerde werken

ongedateerd

23 foto’s

 

411

Bedelbrieven om gratis kunstwerken

1954, ongedateerd

1 omslag

 

412

Ingekomen brief van Etienne Flos, glazenier te Steyl, om een nog openstaande rekening te vereffenen met enige schilderijen

1961, dec.25

1 stuk

 

413

Ingekomen brief van J.Bakkenhoven betreffende de aankoop van twee schilderijen en het illustreren van twee verhalen voor De Geïllustreerde Pers N.V.

1965, okt.11

1 stuk

 

414

Ingekomen brief van het College van B&W van Sittard betreffende de aanbieding van een schilderij en de toezegging van nog twee voor het nieuwe stadhuis

1966, dec.16

1 stuk

 

415

Briefwisseling met J.P.Beyer te Lanaken (B) en L.M.Alberigs te Venlo betreffende de aankoop van schilderijen en het inrichten van een Eyckmuseum

1977

1 omslag

 

416

Ingekomen brief van J.Th. Broekhuijse, executeur testamentair van Paul Brom betreffende de reproductie van de door Eyck geschilderde portretten van Paul en Joanna Brom op het gedachtenisprentje 

1980

2 stukken

 

417

Ingekomen brief van Jac Bergmans te Waalwijk (verzamelaar) betreffende het fotograferen van zijn verzameling

1981, nov.19

1 stuk

 

418

Concept van een brief aan een niet genoemde verzamelaarster met het verzoek niet meer aan te dringen op de verkoop van schilderijen

ongedateerd

1 stuk

 

419

Fotomontages van het Limburgs Landschap en een gesloopte boerderij in Schimmert

ongedateerd

7 foto’s

 

420

Foto van de Rivièra  bij St. Tropez

ongedateerd

1 foto

 

421

Foto’s van landschap en gebouwen in Zuid Limburg en een veldboeket

ongedateerd

37 foto’s

 

 

 

 

II B.4.Grafische kunst

 

II B.4.Grafische kunst, Tekeningen

 

422

Album met 32 schetsen en karikaturen in viltstift en ballpoint

ongedateerd

1 band

 

423-516

Schetsen, studies en tekeningen en bijbehorende stukken:

NB in chronologische volgorde

423 (mansportret), potlood en (portret Philomène Eyck) ‘24-2-21’, aquarel 5 dia’s

424 ‘1923 Matisse’, potlood, in passe-partout 1 tekening

425 ‘Anticoli 1923’, pen en inkt 1 fotokopie

426 (vrouwenportret) ’34, potlood 1 foto

427 ‘Ned. Paviljoen op de wereldtentoonstelling in Brussel 1935’, potlood

2 tekeningen

428 ‘Sture Brandtberg 1939’, potlood en ‘Ragnar Eyck 1940’, pen en inkt 2 foto’s

429 (mevr. Bergmans) ‘Waalwijk 20 oct.1941’, pen en inkt 1 foto

430 (zittende mansfiguur)Almanak 1941 Cadier en Keer, penseel en inkt 1 foto

431 ‘Binnenwatersloot Delft’ en ‘Grachtje in Delft 1951’, ballpoint 1 tekening

432 ‘Ascona 1952’,’1951’, potlood 1 tekening

433 ‘Huis op Curaçao 1952’, viltstift 1 tekening

434 ‘Bonaire 1953’, kleurkrijt, ingelijst 1 tekening

435 ‘Immigranten slapen op de banken S.S. Napoli 1953’, pen en ‘Aan boord v.d. Pantelis 19-6-59’, ballpoint 2 tekeningen

436 ‘Vertrek uit Caracasbaai met de Napoli naar Venezuela’, mei 1953, crayon 1 tekening

437 ‘Doop van Christus’, schetsontwerp geglazuurde majolica Oostelbeers juni 1954, pen, inkt en aquarel, ingelijst 1 tekening

438 ‘Tijdens een tweeweeks verblijf met Lei Molin op Mikonos 1956’, ballpoint 1 tekening

439 ‘Daan Wildschut ‘56’, viltstift 1 foto

440 ‘Sancta Barbara ‘58’ 1 foto

441 Schets van het cortège in Brussel tijdens ’t huwelijk van Koning Boudewijn en Fabiola, potlood 1960 1 fotokopie

442 Portret Streuvels 1962 1 foto

443 (Amerikaanse presidenten in rotsen uitgehouwen) ’65, crayon 1 foto

444 (bosgeest met lijster)’65, pen, penseel en inkt 1 foto

445 ‘La femme et les diables 27 nov.66’, pen en inkt 1 foto

446 ‘Marianne Vinken ’68’, crayon en foto Eyck tijdens de vervaardiging ervan 2 foto’s

447 ‘Kinderportret Ploemen 6/4/70’, crayon (?) 1 foto

448 ‘Carnavalsgek, 1970 dec.4’, viltstift, met bijbehorende stukken 1970, 1979 1 tekening, 1 stuk, 2 foto’s

449 ‘Paris ’71’, pen, penseel en inkt 1 foto

450 Landschap in de Romagna ca. 1972 1 foto

451 ‘Afbraak van het Rooth Margraten Juli 1976’, pen, penseel en inkt 1 foto

452 ‘St. Annadal  24 nov. ’81’(voeten op bed), viltstift 1 tekening

453 ( bijbelse figuur), viltstift ongedateerd 1 tekening

454 (4 vrouwenportretten, 2 mansportretten en St. Maarten), diverse technieken ongedateerd 7 foto’s

455 (armstoel), potlood ongedateerd 1 tekening

456 (berglandschap) en Ibiza, naar een schets uit 1952 ongedateerd 2 foto’s

457 (boerderijen met omgeving), potlood ongedateerd 2 tekeningen

458 (circustafereel), potlood ongedateerd 1 tekening

459 (dorpsplein in berglandschap), viltstift ongedateerd 1 tekening

NB met waterschade

460 (dorpsstraat in België of N. Frankrijk), ballpoint ongedateerd 1 tekening

461 (Dorpsstraat in bergland), potlood en crayon, in passe-partout ongedateerd 1 tekening

462 (etende vrouw), potlood ongedateerd 1 tekening

463 (Houthem-St.Gerlach), pen en inkt ongedateerd 1 tekening

464 (Huis in heuvellandschap), pen en inkt ongedateerd 1 tekening

465 (Joop Uitman, secretaris De Gemeenschap) ongedateerd 1 foto

466 (kat op vensterbank), potlood ongedateerd 1 tekening

467 (kind in bed), ballpoint, met foto van schilderij ‘Bimba in ziekbed’ ongedateerd 2 tekeningen, 1 foto

468 (landschappen), pen en inkt ongedateerd 2 tekeningen

469 (man aan tafel), ballpoint ongedateerd 1 tekening

470 (man op ezeltje en zittende, werkende vissers), potlood, in passe-partout ongedateerd 1 tekening

471 (mannenportretten), viltstift ongedateerd 2 tekeningen

472 (meisjeskopje), penseel en inkt, in passe-partout ongedateerd 1 tekening

473 (moeder met kinderen) potlood ongedateerd 1 tekening

474 (Noorbeek)(?), potlood ongedateerd 2 tekeningen

475 (openstaande deur met Frans balkon), pen en inkt ongedateerd 1 tekening

476 (oude vrouw in zwart met kruik), viltstift, in passe-partout ongedateerd 1 tekening

477 (portret van een inwoner van de Cariben), viltstift ongedateerd 1 tekening

478 (Schetsontwerp van een ex-libris voor Charles Eyck), pen, in passe-partout ongedateerd 1 tekening

479 (Spoorwegovergang en kapel), potlood en crayon, in passe-partout ongedateerd 1 tekening

480 (stadsgezichten Italië), potlood en ballpoint ongedateerd 4 tekeningen

481 (standbeelden), pen en (ingewassen) inkt ongedateerd 2 tekeningen

482 (tuinhek met gebouwen), crayon ongedateerd 1 tekening

483 (twee naakten op een bank), ballpoint, in passe-partout ongedateerd 1 tekening

484  (vrouw in rieten armstoel), pen en inkt ongedateerd 1 tekening

485 (vrouw met mand), potlood ongedateerd 1 tekening

486 (vrouwenhoofd), pen en inkt ongedateerd 1 tekening

487 (Z. Frankrijk), schetsboek, potlood ongedateerd 8 tekeningen

488 ‘Anatole France’, potlood, in passe-partout ongedateerd 1 tekening

489 ‘Charles de Gaulle’, viltstift ongedateerd 1 tekening

490 ‘Eettafel van de bezembinder’, ballpoint ongedateerd 1 tekening

491 ‘Honfleur Normandië’, viltstift ongedateerd 1 tekening

492 ‘In El Palo Z. Spanje’, viltstift ongedateerd 1 tekening

493 ‘Italiaans landhuis’, ballpoint ongedateerd 1 tekening

494 ‘Karin, Ragnar en Bimba’, potlood en pen en inkt ongedateerd 11 tekeningen

495 ‘Losone Zwitserland’, potlood, in dorso ‘Tirol’, pen en inkt ongedateerd 2 tekeningen

496 ‘Mannen- en vrouwenportret’, viltstift en potlood ongedateerd 2 tekeningen

497 ‘Markt in S.Margareta’, ballpoint ongedateerd 2 tekeningen

498 ‘Museo Romano’ met tekst, ballpoint en kleurpotlood ongedateerd 1 tekening

NB op passe-partout: facsimile uit mijn dagboek

499 ‘Op de boot naar Viterbo(?)’, ballpoint, met tekst ongedateerd 1 tekening

NB gedeeltelijk afgedekt door een opgeplakte passe-partout

500 ‘Oude huizen in Honfleur’, viltstift ongedateerd 1 tekening

501 ‘Parijs’, viltstift en potlood, ingelijst ongedateerd 2 tekeningen

502 ‘Piëta, museo Archeologico Nazionale, Cagliari Sardinië’, viltstift en crayon, in passe-partout ongedateerd 1 tekening

503 ‘Piëta, uitgevoerd in een kapel op Curaçao’, potlood ongedateerd 1 tekening

504 ‘Pieter van der Meer de Walcheren’, potlood(?) ongedateerd 2 foto’s

505 ‘Pompeii’, ballpoint ongedateerd 1 tekening

506 ‘Portofino’, ballpoint, met tekst ongedateerd 3 tekeningen

507 ‘Portretschets Mr. Bourdoukof’, potlood ongedateerd 1 tekening

508 ‘Proosdij Meerssen’, crayon ongedateerd 1 foto

509 ‘Schets afgebroken huis op de weg van Heerlen naar Sittard’, viltstift ongedateerd 1 tekening

510 ‘Station Bellinzona vanaf ’t perron’, pen en inkt NB met inkt- of waterverfvlekken ongedateerd 1 tekening

511 ‘Suresnes’, potlood ongedateerd 1 tekening

512 ‘Tanger 1933’, ‘Christophorus’, (Bimba)’1939’, ‘Marlene Dietrich 1945’, nagetekend in viltstift, na 1958 ongedateerd 5 tekeningen

513 ‘Triomphe de Neptune’ en diverse detailschetsen, potlood ongedateerd 1 tekening

514 ‘Uitzicht vanuit mijn ziekenkamer St. Annadal ziekenhuis’, viltstift

ongedateerd 1 tekening

515 ‘Vrijthof Maastricht’, viltstift 2 kleuren ongedateerd 1 tekening

516 ‘Zuid Frankrijk’, viltstift ongedateerd 1 tekening

 

 

II B.4.Grafische kunst, illustraties en drukwerken

 

517

drie oude dames), pen, penseel en inkt (?)

ongedateerd

1 foto

NB foto van afdruk

 

518

(Hermes?),illustratie bij een verhaal van Bertus Aafjes

ongedateerd

1 foto

 

519

‘Zes en twintig pentekeningen door Charles Eyck’, map met 34 reproducties, deels in meervoud

NB dit is waarschijnlijk niet of slechts gedeeltelijk de oorspronkelijke inhoud

ongedateerd

1 omslag

 

520

Stukken betreffende de illustratie van het boek ‘De Nederlandse Antillen’ door J. van de Walle (uitgave 1954)

ongedateerd

2 stukken, 2 fotokopieën

 

521

Stukken betreffende omslagontwerpen en illustraties voor ‘de gemeenschap’, originele afleveringen, fotokopieën van artikelen en een studie van S. van Ravesteyn: ‘de beeldende kunst in DE GEMEENSCHAP 1925-1935’, 1975 (in typescript)

1928 -1976

1 tekening, 14 foto’s, 250 negatieven, 1 pak

 

522

‘Twelve drawings of Maastricht’ door Charles Eyck

1945

1 deeltje, 3 afdrukken

 

523

Eindhoven gezien door Charles Eyck, tekst met 12 reproducties

1948

1 omslag

 

524

Omslag van het Kerstnummer van ‘Steenkool’, personeelsblad van de Staatsmijnen1949

1 afdruk

 

525

‘De geiten van El Palo’, penseel en inkt

1951, 1952

1 foto, 2 afdrukken

 

526

Ingekomen brieven van Hans Schnabel, N.V. Grafische Industrie Heemstede, betreffende de illustratie van ‘De boom en zijn vruchten vijftig jaar Staatsmijnen in Limburg’ door Bernard Bekman

1951, 1952

2 stukken

 

527

Gedachtenisprentjes, getekend door Eyck of waarvoor een bestaand werk van zijn hand is gebruikt

1956 -1981

1 omslag

 

528

Ingekomen brieven van uitgeverij J.J. Romen te Roermond betreffende de zakelijke afwikkeling van het ‘Italiaans Schetsboek’ van Bertus Aafjes en Charles Eyck

1960 -1966

1 omslag

 

529

Stukken betreffende de illustratie van folders van het reisbureau RAPTIM-Nederland N.V.

1960 -1971

1 omslag

 

530

Twee omslagontwerpen voor ‘Het gevecht met de muze’ van Bertus Aafjes en andere stukken betreffende de illustratie van zijn werk

1962 -1964, ongedateerd

2 tekeningen, 1 omslag

 

531

Ingekomen brief van F.J.M.A.H. Houben, Commissaris der Koningin in Limburg, betreffende een boottocht op de Maas met het koninklijk zilveren paar en de suggestie daarvan een schetsboekje uit te geven samen met Bertus Aafjes

1962 mei 16

1 stuk

 

532

Stukken betreffende de bijdrage aan: het ‘LIMBURGNUMMER van DE NIEUWE LIMBURGER – MEI 1963’

1963

2 stukken

 

533

Stukken betreffende de illustratie in Elseviers Weekblad van artikelen van Prosper de Smet, De Odyssee vertaling van Bertus Aafjes en de diefstal van ingezonden tekeningen

1963 -1964

1 omslag

 

534

‘Afbraak Dersaborg’ (Valkenburg)

1964

1 afdruk, 11 foto’s, 69 negatieven

 

535

Stukken betreffende de illustratie van ‘De Persessie vaan Scherpenheuvel’ uitgegeven door Charles Nypels, 1931

1964 -1979

1 omslag

 

536

(huis met bomen), penseel en inkt,

1965

1 afdruk

 

537

Stukken betreffende de aankoop door Philips van 27 tekeningen van het Evoluon in aanbouw en de uitgave hiervan als boekje of map

1965 -1967

1 omslag

 

538

Stukken betreffende de illustratie van ‘Veldeke’ en de relatie met Pierre Heynen, dialectdeskundige

1963 -1967, 1976

1 stuk, 1 afdruk, 4 deeltjes

 

539

Ingekomen brief van Charles Thewissen betreffende de illustratie van ‘Karel en Elegast’

1966 apr.4

1 stuk

 

540

‘Charles Eyck zeventig jaar door Bertus Aafjes en Charles Eyck’, map met tekst en 6 reproducties, in tweevoud

1967

1 omslag

 

541

Omslag en illustraties van ‘“ brieven van een Curaçaose blinde” en andere gedichten van Oda Blinder’ (Yolanda Corsen)

1968, 1970

1 deeltje, 3 afdrukken

 

542

‘12 tekeningen naar originelen van zuid-limburg door Charles Eyck’, kalender voor 1970 uitgegeven door drukkerij Crolla te Valkenburg, met losse afdrukken

1970

1 deeltje, 11 afdrukken

 

543

Ingekomen dankzegging van Jan Engelman aan alle medewerkers van het Meinummer van ‘RAAM’ gewijd aan zijn zeventigste verjaardag

1970 juni

1 stuk

 

544

Stukken betreffende de illustratie van ‘Historische wandeling door Mestreech’ door Th. Desir (ps. H.M.J. Dister)

1975

1 stuk, 1 bandje, 1 deeltje

 

545

Ingekomen brief van L.W. Statius van Eps betreffende de bijdrage aan het ‘Liber Amicorum voor Chris Engels’

1977 mei 24

1 stuk

 

546

Stukken betreffende de uitgave van een map met ‘Koppen’ van bekende persoonlijkheden

1978

1 omslag

NB een map voor W. Aerts met 12 afbeeldingen en een map voor de verkoop met 18 afbeeldingen en tekst (hiervan ontbreekt één afbeelding).

 

547

Proefdrukken van illustraties bij gedichten van Jac Schreurs

1978 ongedateerd

1 omslag

 

548

Stukken betreffende de totstandkoming van het ziekenhuisdagboek ‘Mijn vacantie in de witte dalen van St. Annadal’

1981

1 omslag

 

549

Ingekomen brief van een ambtenaar van de gemeente Grevenbicht betreffende de aankoop van een tekening van de Merker-Eyckstraat aldaar, die als illustratie is gebruikt bij het artikel ‘Van Grevenbicht tot Agamemnon’ in Elseviers Weekblad van 2 oktober 1954

1954, okt.6

1 stuk

 

550

Ingekomen brief van Carry Karvink, redactrice van de Volkskrant, betreffende de aankoop van tekeningen

1961,feb.23

1 stuk

 

551

Ingekomen brief van L. Gans te Amsterdam betreffende de bruikleen van kunstwerken ten behoeve van Unicef

1968,dec.13

1 stuk

 

552

Ingekomen brief van P.T. Fehmers, kleinzoon van de huisarts in Meerssen betreffende te terugzending van een tekening en familiale omstandigheden

1977, mei 24

1 stuk

 

553

Twee ontwerpen van bladmotieven in viltstift, waarschijnlijk ten behoeve van textieldruk

ongedateerd

1 stuk

 

554

Wenskaarten van de familie Eyck ontworpen door Charles Eyck

1935, 1955, 1969-1980

1 omslag

 

555

Stukken betreffende het ontwerp van Kerst- en nieuwjaarskaarten voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

1953 –1954

1 omslag

 

556

Ingekomen brief van de Koninklijke textielfabrieken J.A. Raymakers en Co NV te Helmond betreffende de aanpassing van een door Eyck ontworpen oorkonde

1955,juni 25

1 stuk

 

557

Kerst- en Nieuwjaarskaart van de familie Schoonbrood, Reisbureau Schoonbrood en Splendid Cars met een tekening van Eyck

1977

1 stuk

 

558

10 lijnclichés van illustraties of ander drukwerk

ongedateerd

1 omslag

NB o.a. van inv.nr. 146

 

559

Proefdrukken, foto’s, en fotokopieën van illustraties en ander grafisch werk

ongedateerd

1 omslag

 

 

II B.5. EXPOSITIES

 

 

560-617

Stukken betreffende het voorbereiden en houden van eigen exposities, de deelname aan exposities met anderen en postume exposities:

NB in chronologische volgorde

560 Amsterdam, ‘In Holland staat een huis’ 1941 1 stuk

561 ’s Gravenhage, kunstzaal Mettes 1945 1 stuk

562 ’s Hertogenbosch 1945 1 stuk

563 Meerssen, ‘Meerssensche kunstschilders’ 1945 2 stukken

564 ’s Gravenhage, ‘Gerijpte kunst’ 1946 1 deeltje

565 Maastricht, Bonnefanten, ‘Charles Eyck 1897 – 1947’ 1947 1 deeltje, 11 foto’s

566 Nijmegen, Waaggebouw, ‘Charles Eyck’ 1952 1 katern

567 Cincinnati (USA), Cincinnati Art Museum, ‘Internationale Biënnale voor kleurenlithografie’ 1953 1 stuk

568 Maastricht, kunstzaal De Jong 1953 1 stuk

569 Alkmaar, Stedelijk Museum, ‘Zuid-Limburgse kunst’ 1954 2 stukken

NB inzending teruggetrokken

570 Oss, Jan Cunenmuseum 1954 1 stuk

571 Valkenburg, Galerie Den Halder 1954 1 omslag

572 Waalwijk 1954 –1955 1 omslag

573 Weert, ‘Tentoonstelling van Moderne Kunst in Limburg’ 1954 1 stuk

574 Maastricht, Stichting Beeldende Kunst Tentoonstellingen, Bonnefanten 1956 1 omslag

575 Schinnen, huis Schinnen 1956 2 deeltjes

576 Schimmert, atelier Ravenbos 1957 2 stukken

577 Groningen, Pictura, ‘Charles Eyck’ 1958 1 stuk

578 Hasselt (B) 1959 2 stukken

579 Roermond, Gemeentelijk Museum, ‘Tentoonstelling van Italiaanse schetsen en tekeningen door Charles Eyck’ 1959 1 stuk

580 Hoensbroek, kasteel Hoensbroek, ‘Twaalf kunstenaars-echtparen in Limburg’ 1960 1 katern

581 Venlo, Mariaweyde, ‘Charles Eyck en Joep Nicolas exposeren’ 1960 2 stukken

582 Curaçao, Galerie De Boog 1962 1 stuk

583 Schimmert, atelier Ravenbos 1962 2 stukken

584 Waalwijk 1963 1 stuk

585 Maastricht, kunsthandel Felix 1964 1 omslag

586 Amstelveen, Aemstelle, ‘Charles Eyck overzichtstentoonstelling’ 1965, 1967 1 stuk, 1 deeltje

587 Breda, de Beyerd 1967 1 omslag

588 Sittard, Kritzraedthuis, ‘retrospectieve tentoonstelling bij gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Charles Eyck’ 1967 1 omslag

589 Vaals, Lutherse kerk, ‘tentoonstelling Henri Jonas Charles Eyck’ 1967 2 deeltjes

590 Valkenburg, Museum ’t oud Schtadhoes 1967 1 stuk

591 Maastricht, Galerie Felix 1968 1 stuk

592 Anticoli Corrado (I), Centro di Arte e Storia’ 1969 1 omslag

593 Valkenburg, Museum ’t Oud Schtadhoes, ‘Kersttentoonstelling’ 1969 1 stuk

594 Maastricht, Stichting beeldende kunst tentoonstellingen, Dejong-Bergers 1970 2 stukken

595 Willemstad, Curaçaosch Museum, 1973 1 omslag

596 Hasselt (B), Bank van Brussel, ‘Karin en Charles Eyck’ 1974 1 deeltje

597 Meerssen, Gemeentehuis, ‘Charles Eijck (!) oude en nieuwe schilderijen 1976 1 omslag

598 Gouda, het Catharina-Gasthuis 1977 1 omslag

599 Maastricht, Bonnefantenmuseum, ‘Charles Eyck 80 jaar’ 1977 2 stukken

600 St. Niklaas (B), Gemeentemuseum, ‘Charles Eyck’ 1977 1 omslag

601 Venlo, Museum van Bommel Van Dam, ‘Charles Eyck’ 1976 –1977 1 omslag

NB samen met Gemeentemuseum St. Niklaas

602 Valkenburg, Kunstzaal ’t Oud Schtadhoes 1979 1 omslag

603 Kerkrade, Hof van Erenstein, ‘Charles Eyck verleden en heden’ 1980 2 stukken, 1 deeltje, 1 foto

NB. Met geïllustreerde brief van Eyck

604 Vauclair (F), l’Abbaye, ‘Rétrospective de l’oeuvre de Charles Eyck’ 1980 1 omslag, 2 foto’s

605 Maastricht, Bonnefantenmuseum 1981 1 omslag

606 Maastricht, Sphinx-toonzaal 1981 2 stukken

607 Valkenburg, Kasteel Oost, Stichting Letterkundig Museum 1981 1 stuk

608 Maastricht, Hotel Maastricht, ‘Lof der Zotheid’ 1982 1 stuk

609 Nuth, Atelier Jac Vinken 1982 1 stuk

610 ’s Gravenhage, Pulchri Studio en Sittard, Kritzraedthuis, ‘Hommage aan Charles Eyck’ 1985 1 stuk

611 Maastricht, Gouvernement 1988 1 stuk

612 Valkenburg, Streekmuseum Land van Valkenburg 1993 1 stuk

613 Assen, N.V. De Provinciale Drentsche en Asser Courant ongedateerd 1 stuk

614 Eindhoven, Van Abbe museum, ‘Eyck ziet Eindhoven’ ongedateerd 1 stuk

615 Heerlen ongedateerd 1 stuk

616 Schimmert, atelier Ravenbos ongedateerd 1 stuk

617 Valkenburg, Museum ’t Oud Schtadhoes ongedateerd 1 stuk

 

618

Stukken betreffende de expositie ‘Tentoonstelling van een keurcollectie schilderijen uit het Haagsche Gemeentemuseum ’ in De Bonnefanten te Maastricht

1945

1 omslag

 

619

Ingekomen brief van Th.R. Neutelings te Roosendaal betreffende de jaarlijkse Kerstexpositie van LIGA fabrieken N.V. en de kruisweg voor Berg aan de Maas

1960

1 stuk

 

620

Notulen van een vergadering van de Werkgroep kasteel Oost op 13 april 1978 betreffende de inrichting van een kunstmuseum

1978,mei

1 stuk

 

621

Ingekomen brief van H.J. Recker te Kerkrade betreffende  diverse exposities, de Directeur van het Cultureel Centrum Kerkrade en de aankoop van een vaasje

1979, apr.3

1 stuk

 

622

Stukken betreffende exposities van Karin Eyck

1985

ongedateerd

2 stukken

 

II B.6. PROZA

 

623

Gecorrigeerd manuscript van ‘De cravatte’.

1926

1 omslag

NB in hs. W.Aerts: ‘gepubliceerd in Roeping’

 

624

Manuscript van een verhaal zonder titel over de herdenking in zijn geboortedorp van een naar Parijs vertrokken schilder.

1928,1934

1 omslag

NB Beide dateringen respectievelijk aan het begin en het einde van het verhaal moeten antedateringen zijn want het stuk is in één geheel doorlopend in ballpoint geschreven, die pas sinds 1945 in Europa in de handel is.

 

625

Fotokopieën van bijdragen aan de Gemeenschap in de periode 1933-1935

1933 –1935

1 omslag

 

626

Fotokopie van een manuscript getiteld ‘Paladino del tavola, onvolledig verteld verhaal van een ouden tafelpoot’ of ‘De roman van een tafelpoot met een portret van den schrijver’, met illustraties

1934

1 omslag

 

627

Stukken betreffende bijdragen aan Elseviers Weekblad

1953, 1955

1 omslag

 

628

Manuscript van een terugblik op het verblijf in Curaçao

1953, juni 28

1 omslag

 

629

Manuscript van een beschouwing getiteld ‘Mijn beste Marinier’ naar aanleiding van een door Huib Luns geschilderd portret van ‘Onze Marinier’

1963, feb.10

1 stuk

 

630

Stukken betreffende de weigering van Eyck om naast de reeds geleverde omslagtekening nog een artikel te schrijven voor het Kerstnummer van het bisdomblad ‘Credo’

1965

1 omslag

 

631

Manuscript van een beschouwing getiteld ‘De Visie van een doof mens op de TV’

1965, feb.28

1 omslag

 

632

Manuscriptfragmenten van en aantekeningen ten behoeve van een autobiografie zonder titel

1971, 1977, ongedateerd

1 pak

 

633

Manuscripten van twee versies van een terugblik op het verblijf in Curaçao voor publicatie in een bundel ‘Brieven aan een Koerantier’ bij gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Chris Engels en bijbehorende stukken

1977

1 omslag

 

634

Fotokopie van een manuscript van ‘Een dagboek in Telegramstijl opgedragen aan Katharina Theresia Eyck alias Karin Meyer’ met illustraties

1979, sept.16

1 omslag

 

635

Afdruk van ‘Het paradijs ligt in de Middellandse zee’ gepubliceerd in Steenkool

ongedateerd

1 stuk

 

636

Afdruk van ‘Witte huisjes in El Palo’ gepubliceerd in Steenkool

ongedateerd

1 stuk

 

637

Manuscript van de beschrijving van een bezoek van Eycks vriend Heine (Pierre Heynen), professor te Rolduc, en Dr. Thomas, een Griekse psycholoog, op 26 december 1958 waarbij de klassieke cultuur besproken werd

ongedateerd

1 omslag

 

638

Manuscript van een architectonische beschouwing van Maastricht getiteld ‘In memoriam “Trajectum ad Mosam”’

ongedateerd

1 omslag

 

639

Manuscript van een beschouwing over de architectonische ontwikkeling van het Koningsplein in Maastricht getiteld ‘Alexander de Grote en Diogenes in Maastricht’

ongedateerd

1 omslag

 

640

Manuscript van een beschouwing over de Kerstviering naar aanleiding van het verdwenen zijn van het gebruik om kunstenaar opdrachten voor de vervaardiging van kerststallen te geven

ongedateerd

1 omslag

 

641

Manuscript van een beschouwing over de ontwikkeling van Valkenburg getiteld ‘Mr. Januskop’

ongedateerd

1 omslag

 

642

Manuscript van een beschouwing over de ontwikkeling van Valkenburg getiteld ‘Quo vadis’

ongedateerd

1 omslag

 

643

Manuscript van een beschouwing over doofheid naar aanleiding van de toekenning van de Orde van de Gulden Humor

ongedateerd

1 omslag

 

644

Manuscript van een beschouwing over het godsgeloof aan de hand van een droom

Ongedateerd

 

1 omslag

645

Manuscript van een beschouwing over het huwelijk van prinses Beatrix met Claus von Amsberg getiteld ‘Claus en Beatrix’

ongedateerd

1 omslag

 

646

Manuscript van een beschouwing over het ontbreken van technische vaardigheid bij moderne kunstenaars

ongedateerd

1 omslag

 

647

Manuscript van een beschouwing over kunstkritiek

ongedateerd

1 omslag

 

648

Manuscript van een beschrijving van de lotgevallen van de synagoge in Meerssen na de Tweede Wereldoorlog

ongedateerd

1 stuk

 

649

Manuscript van een historische beschouwing over de maatschappelijke relevantie van kunst in verschillende perioden en culturen

ongedateerd

1 pak

 

650

Manuscript van een kritische beschouwing over schoonheid naar aanleiding van een artikel in het Limburgs dagblad over de kunstenares Schoonheit

ongedateerd

1 omslag

 

651

Manuscript van een verhaal getiteld ‘Een zwerver thuis’ gepubliceerd in Elseviers Weekblad

ongedateerd

1 omslag

 

652

Manuscript van ‘l’Enterrement de Touton’, sfeerbeeld van de Parijse Banlieu

ongedateerd

1 omslag

NB in hs. W.Aerts: ‘in cat. tentoonstelling ’57 Heerlen’

 

653

Manuscriptfragment van een autobiografie getiteld ‘De Gramophoon’

ongedateerd

1 omslag

 

654

Manuscriptfragment van een autobiografie getiteld ‘Pompelmouse’

ongedateerd

1 katern

 

655

Manuscriptfragment van een autobiografische roman over de schilder Theodoor

ongedateerd

1 omslag

 

656

Manuscriptfragment van een historische beschouwing over Meerssen aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw

ongedateerd

1 omslag

 

657

Manuscriptfragment van een verhaal over de opening van een tentoonstelling van schilder Sigismund Annefleur (?)

ongedateerd

1 omslag

 

658

Manuscriptfragment van een verhaal over de thuiskomst van een zwerver

ongedateerd

1 omslag

 

659

Manuscriptfragment van een verhaal over een reis naar Parijs door de Zweedse houtvester Wipperup

ongedateerd

1 omslag

 

660

Manuscriptfragment van een verhaal over Vera Gunnarsson, dochter van een Zweedse architect, en haar reis naar Italië

ongedateerd

1 omslag

 

661

Manuscriptfragmenten van een roman over het leven van de dichterschilder Guillaume Dufrêponte

ongedateerd

1 pak

 

 

II B. 7. Kritieken en polemieken

NB Aangetroffen recensies op exposities zijn onder B.5. bij de desbetreffende expositie geplaatst

 

662

Ingekomen brief van Jules Kockelkoren betreffende de door Eyck ter beschikking gestelde premie van fl. 4000 voor een beter Inhuldigingsschilderij

1949, aug.8

1 stuk

 

663

Concept van een ingezonden brief aan de ‘Gazet’ (De Nieuwe Limburger) betreffende de kritiek door de Poesjenellenkelder geuit ten aanzien van verdienen aan oorlogsmonumenten

1952, okt.8

1 stuk

 

664

Stukken betreffende de controverse met L. Bosch, organisator van de  Hollandse sectie op de schilderijententoonstelling l’Art Libre te Parijs, over vermeende kritiek door W. Sandberg

1954 –1955

1 omslag

 

665

Concept van een brief aan een niet nader aangeduide redactie betreffende  het verzoek om inlichtingen over Anthony Bosman

NB ongetwijfeld een satire op de wijze waarop kunstrecensenten kunstenaars benaderen

1956, apr.15

1 stuk

 

666

Stukken betreffende de controverse met jhr. W. Sandberg naar aanleiding van diens opvattingen over kunst en politiek

1959 –1960

1 omslag

 

667

Ingekomen brief van J.H.J. Simons te Zandvoort waarin deze zijn bijval betuigt met het artikel ‘Maastricht in memoriam’

1961,jan.16

1 stuk

 

668

Stukken betreffende de controverse met Ko Sarneel, kunstcriticus o.a. voor de Regionale Omroep Zuid

1955, 1962-1966, 1970

1 omslag

 

669

Stukken betreffende reactie van Eyck op de toekenning van de ‘van Grunsvenprijs’ aan jhr. W. Sandberg

1963

1 omslag

 

670

Stukken betreffende de opvatting van Eyck over de kunstenaarsgroep Artishock

1964

1 omslag

 

671

Afschrift van een brief aan de redactie van ‘Accent’ betreffende een artikel van Sal Tas over het cultuurbeleid

1973, feb.23

1 stuk

 

672

Ingekomen brief van de Nederlandse Kunststichting betreffende de reactie van Eyck op het eerste informatiebulletin

1973, mrt.29

1 stuk

 

673

Fotokopie van een open brief naar aanleiding van het weigeren van een expositie van Karin Eyck door het Bonnefantenmuseum

1974, mei 15

1 stuk

 

674

Fotokopie van een protest tegen de opstelling van de redactie van ‘De Limburger’ tegenover cultuur- en natuurbeschermers

1974, nov.3

1 stuk

 

675

Fotokopie van een brief aan de theoloog Schillebeeck(x) betreffende de mening van Eyck over diens religieuze opvattingen

1975, jan.11

1 stuk

 

676

Stukken betreffende de mening van Eyck over het ontwerp van een monument voor Koningin Wilhelmina in ’s Gravenhage

1976

2 stukken

 

677

Stukken betreffende de reactie op het verkrijgen van de ‘Erasmusprijs’ door jhr. W. Sandberg

1976

2 stukken

 

678

Stukken betreffende de mening van Eyck over het schilderij ‘Zelfportret met zwarte doek’ van Pyke Koch

1938, 1980

1 omslag

 

679

Beschouwing over de betonplastieken van Dekkers en de Bauhaus beginselen over samenwerking tussen kunst en architectuur naar aanleiding van een artikel in ‘Accent’

ongedateerd

1 stuk

 

680

Fragment van een beschouwing over moderne kunstopvattingen

ongedateerd

1 stuk

 

681

Fragment van een minuut van een brief aan NN over het Limburgse cultuurbeleid

ongedateerd

1 stuk

 

682

‘Antwoord van Charles Eyck aan Leo Boekraad’, reactie op een open brief in ‘de Stem’ naar aanleiding van een artikel van Eyck in ‘Opmars’ betreffende kunstkritiek

ongedateerd

1 stuk

 

683

Concept van een brief aan de recensent van ‘Goed Wonen’ betreffende de bespreking van werk van Eyck, de neiging biografische schetsen te schrijven en over zijn werk aan het schilderij ‘De intocht van Prins Carnaval in Schimmert’

ongedateerd

 1 stuk

 

II B. 8. Reizen

 

684

Reisimpressies El Palo (Spanje), met tekening

1952

1 stuk

 

685

Correspondentie vanuit Curaçao met familie, vrienden en anderen

1952 –1953

1 pak

 

686

Terugblik op de West-Indie reis

1953, juli 28

1 stuk

 

687

Andere stukken betreffende de West-Indie reis

1953

2 stukken

 

688

Ingekomen brief van de luchtvaartmaatschappij Sabena betreffende het nazenden van paspoort en ticket tijdens een bezoek aan de Biënnale in Venetië

1956, okt.1

1 stuk

 

689

Dagboekaantekeningen van een reis naar Milaan en Rimini, met tekening

1972

1 katern

 

690

Fotokopie van een verslag van een reis naar Parijs, met tekening

1973

1 omslag

 

691

Fragment van de beschrijving van een reis door Frankrijk met Alphons Winters

1975

1 omslag

 

692

Fragment van een reisverhaal, met een tekening getiteld ‘Florence’

ongedateerd

1 stuk

 

II C. Boeken

 

693

 

Boeken behorende bij de documentatiecollectie Charles Eyck: Als onderdeel van de documentatiecollectie werd ook een aantal boeken meegeleverd. Voor een groot deel zijn deze boeken afkomstig uit het bezit van Charles Eyck zelf, voor een kleiner deel van Wim Aerts en anderen. In het kader van de beschrijving van de complete collectie werd dit boekenbestand integraal gecatalogiseerd conform de regels van het titelbeschrijven, en van trefwoorden voorzien. De verkorte beschrijvingen zijn als platte tekst in de inventarisatie opgenomen (zie hierna). Het is er echter ook mogelijk om rechtstreeks de (voorgeselecteerde) set in de Online Publiekscatalogus van de Universiteitsbibliotheek Maastricht te raadplegen en van hieruit (interactief) verder te zoeken.

 

Aafjes, Bertus

Gedichten / Bertus Aafjes. - Amsterdam [etc.] : Contact, [1947]. - 230 p. ; 23 cm Bevat: Eerste sonnetten; Het gevecht met de muze ; Het zanduur van den dood ; Verspreide gedichten ; Sonnetten en andere gedichten uit Friesland ; Boeren ; In het rampjaar.

Aanvraagnummer: MU EAS 150

 

Aafjes, Bertus

Limburg, dierbaar oord / Bertus Aafjes. - Amsterdam : Meulenhoff, cop. 1976. - 317 p. ; 20 cm. - (Meulenhoff editie ; E 411) Gedeeltelijk eerder verschenen in vroegere boekuitgaven.

ISBN 9029007915

Aanvraagnummer: MU AAL 164

 

Alberigs, L.M.

Permeke / [samenstelling: L.M. Alberigs en Th. Voragen]. - Venlo : Cultureel Centrum, 1972. - 40 p. : ill. ; 30 cm Catalogus van de tentoonstelling gehouden in het Cultureel Centrum te Venlo, 19 feb. tot 17 april 1972.

Aanvraagnummer: MU PAB 793

 

Alings, Wim

Twee uitslovers / Wim Alings Jr., C.J. Kelk. - Utrecht : Bruna, [1962]. - 200 p. ; 21 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 222

 

Andriessen, Willem

Mensen in de muziek / Willem Andriessen. - Amsterdam : Arbeiderspers, 1962. - 122 p. ; 17 cm. - (ABC boeken ; 147) Keuze uit de bundel: 100 Opstellen over muziek. - Amsterdam : Broekmans & Van Poppel, 1957. - Oorspr. afz. gepubl. in "Haarlems Dagblad", 1953-56. Met 5 radiovoordrachten.

Aanvraagnummer: MU AAL 194

 

Banning, J.P.D.

Gijsbert Karel van Hogendorp : korte levensschets / door J.P.D. van Banning. - Rijswijk (Z.H.) : Kramers, 1938. - 46 p. ; 20 cm. - (Kramers' kleine biografieen Groote Nederlanders) Op omslag: Groote Nederlanders.

Aanvraagnummer: MU AAL 175

 

Baum, Vicky

Vrouwenbad / van Vicky Baum ; vert. [uit het Duits] van Johanna Kuiper. - Amsterdam : Arbeiderspers, 1931. - 219 p. ; 20 cm

Vert. van: Hell in Frauensee.

Aanvraagnummer: MU AAL 188

 

Beaufort, Henriette L.T.

Gijsbert Karel van Hogendorp / Henriette L.T. de Beaufort. - Rotterdam [etc.] : Donker, 1948. - XII, 329 p., [12] p. pl. : ill. ; 23 cm

Aanvraagnummer: MU EAS 165

 

Beauvoir, Simone

Niemand is onsterfelijk / Simone de Beauvoir ; vert. [uit het Frans door] Jan Hardenberg. - 10e dr. - Bussum : Agathon, [1974]. - 356 p. ; 20 cm Vert. van: Tous les hommes sont mortels.

ISBN 9026957114

Aanvraagnummer: MU AAL 174

 

Bekman, Bernard

De boom en zijn vruchten : vijftig jaar Staatsmijnen in Limburg / door Bernard Bekman ; [geill. door Charles Eyck]. - Heemstede : De Toorts, 1952. - 201 p. : ill. ; 26 cm Uitg. in samenwerking met de Staatsmijnen in Limburg.

Aanvraagnummer: MU EAS 191

 

Bertrand, Cor

Meerssen in oude ansichten : waarin ook afbeeldingen van Rothem / door Cor Bertrand. - Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1981. - [76] p. : hoofdzakelijk ill. ; 16x21 cm. - (In oude ansichten)

ISBN 9028813942

Aanvraagnummer: MU AAL 213

 

Bins, P.G.

Op het welweezen van de juffers / P.G. Bins. - 's-Gravenhage [etc.] : Nijgh & Van Ditmar, [1973]. - 176 p. : ill. ; 21 cm Over het dagelijks leven van de huisvrouw in drie eeuwen.

ISBN 9023633334

Aanvraagnummer: MU AAL 216

 

Blom, Ad

Grafiek nu 3 : biennale van Nederlandse grafische kunst : Singer museum Laren 12 november t/m 31 december 1988 / [Ad van der Blom ... et al.]. - De Bilt [etc.] : Cantecleer [etc.], cop. 1988. - 142 p. : ill. ; 30 cm. - (Grafiek nu) Tentoonstellingscatalogus.

ISBN 9021304635

Aanvraagnummer: MU PAB 797

 

Bomans, Godfried

In de kou : Godfried Bomans en Michel van der Plas over hun roomse jeugd en hoe het hun verder verging. - Utrecht : Ambo, 1969. - 291 p. ; 21 cm. - Amboboeken.

ISBN 9026300948

Aanvraagnummer: MU AAL 185

 

Bomans, Godfried

In de kou : Godfried Bomans en Michel van der Plas over hun roomse jeugd en hoe het hun verder verging. - Utrecht : Ambo, 1969. - 291 p. ; 21 cm. - Amboboeken.

ISBN 9026300948

Aanvraagnummer: MU AAL 218

 

Bomans, Godfried

Van dichtbij gezien : Rome, Jeruzalem, Maastricht, Zundert / Godfried Bomans. - Leiden : Sijthoff, 1970. - 205 p. : ill. ; 21 cm

ISBN 9021821907

Aanvraagnummer: MU AAL 197

 

Bomans, Godfried

Beminde gelovigen / Godfried Bomans. - Bilthoven : Ambo, 1970. - 158 p. ; 19 cm. - (Amboboeken)

ISBN 9026301367

Aanvraagnummer: MU AAL 201

 

Boom, A.

Ontwikkeling en karakter der oude monumentale glasschilderkunst / A. van der Boom. - Amsterdam : Strengholt, [1944]. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Rembrandt-reeks) Rug- en omslagtitel: Glasschilderkunst.

Aanvraagnummer: MU EAS 159

 

Boon, H.N.

Bagatellen uit de diplomatieke dienst : herinneringen van 35 jaar Buitenlandse Zaken / H.N. Boon. - Rotterdam : Donker, 1972. - 177 p. ; 21 cm

ISBN 9061001080

Aanvraagnummer: MU AAL 173

 

Botke, Taecke J.

Vergeet het toch maar / Taecke J. Botke ; inl. van Frans Brunklaus. - Maastricht : Leiter-Nypels, [ca 1966]. - 144 p. ; 20 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 184

 

Boudier-Bakker, Ina

Uit de kartonnen doos / Ina Boudier-Bakker ; [gekozen en uitg. door B. van Kampen ; met een voorw. van K.H.R. de Josselin de Jong en Hans Edinga]. - Amsterdam : Van Kampen, 1967. - 216 p. ; 24 cm

Aanvraagnummer: MU EAS 174

 

Bourbon, Louis

De verdrevene : roman / door Louis de Bourbon. - Den Haag : Thijmfonds, [1956]. - 247 p. ; 22 cm

Aanvraagnummer: MU EAS 153

 

Breuer, Bessie

De dochter / Bessie Breuer ; Vert. [uit het Engels] door Clara Eggink. - Den Haag : Boucher, [1938]. - 378 p. ; 18 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 160

 

Bruggen, Carry

Een coquette vrouw / Carry van Bruggen. - 2e dr. - Amsterdam : Van Kampen, [1916]. - 156 [i.e. 256] p. ; 19 cm 1e uitg.: 1915.

Aanvraagnummer: MU AAL 163

 

Der bunte Garten : Lesebuch fuer katholische Volksschulen. - Dortmund [etc.] : W. Cruewell [etc.], [1953]. - 296 p. : ill. ; 21 cm

Band 3: Fuenftes und sechstes Schuljahr.

Aanvraagnummer: MU AAL 182

 

Burnett, Frances H.

Little Lord Fauntleroy / by Frances H. Burnett ; annotated by L.P.H. Eykman and C.J. Voortman. - Groningen : Noordhoff, 1900. - 244 p. ; 19 cm. - (The Gruno series ; 1)

Aanvraagnummer: MU AAL 183

 

Carli, Enzo

Giotto, 1266(?) - 1337 / Enzo Carli. - Milano : Electa Editrice, cop. 1956. - Ongepag. : ill. ; 17 cm. - (Astra-Arengarium ; 19. Painters)

Aanvraagnummer: MU AAL 238

 

Carmiggelt, S.

Tussen mal en dwaas : een boekje vol krullen en kronkels / door S. Carmiggelt / met 14 tekeningenge van Hugh Jans. - 9e dr. - Amsterdam : De Bezige Bij, 1953. - 144 p. ; 21 cm 1e dr. 1949. - Gedeeltelijk eerder onder het pseudoniem Kronkel in "Het Parool" geschreven stukjes.

Aanvraagnummer: MU AAL 217

 

Chamson, Andre

Adeline Venician / Andre Chamson ; [uit het Frans vert. door Elisabeth Zernike]. - Delft : W. Gaade, 1957. - 138 p. ; 20 cm. - (Preciosa-reeks)

Aanvraagnummer: MU AAL 193

 

Churchill, Winston S.

Mijn jonge jaren : een ware zwerftocht / Winston S. Churchill ; vert. door C.C. Bender. - Amsterdam : Allert de Lange, 1947. - 373 p. : ill. ; 21 cm Vert. van: My early life.

Aanvraagnummer: MU AAL 176

 

Coolen, Antoon

Peerke den Haas / door Antoon Coolen. - Amsterdam : Bigot en Van Rossum, [1935]. - 72 p. ; 19 cm. - (De uilenreeks ; no. 9) Tweede herschreven uitg. van Peerke dat manneke, 1926.

Aanvraagnummer: MU AAL 191

 

Coppens, Martien

Koorbanken in Nederland / fotografisch gezien en ingel. door Martien Coppens. - Amsterdam ; Brussel : Elsevier, 1943. - 11 p. tekst, 64 pl. : ill. ; 35 cm [1]: Barok.

Aanvraagnummer: MU RAA 942

 

Coppens, Martien

Koorbanken in Nederland / fotografisch gezien en ingel. door Martien Coppens. - Amsterdam ; Brussel : Elsevier, 1943-1949. - 2 dl. in 3 bd. : ill. ; 35 cm

 

Coppens, Martien

Waarom fotograferen : zestig jaren onderweg : 1923-1983 / Martien Coppens. - Eindhoven : Lecturis, 1982. - 114 p. : foto's. ; 30 x 30 cm

ISBN 9070108240 geb.

Aanvraagnummer: MU PAB 801

 

Cornips, Rene

Robert Franquinet : 1915-1979 / [met bijdragen van Rene Cornips, Henri-Pierre Roche, Andre Frenaud]. - Heerlen : Winants, 1983. - ongepag. : ill. ; 18 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 227

 

Corsari, Willy

Deze ene voorstelling / Willy Corsari. - Amsterdam : De Bezige Bij, 1951. - 271 p. ; 21 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 170

 

Couperus, Louis

Gedachten van Louis Couperus / verzameld door Elizabeth Couperus. - Amsterdam : Veen, [1924]. - 256 p. ; 15 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 214

 

Croonenburg, J.B.

Levend verleden / [samenst. en tekst: J.B. van Croonenburg ; foto's: Marius Wagner ... et al.]. - Berg en Dal : Afrika Museum ; 's-Gravenhage : VEVO, [1971]. - 60 p. : ill. ; 2525 cm Omslagtitel. - Op omslag vermelding: VEVO 1971.

Aanvraagnummer: MU EAS 190

 

Curie, Eve

Madame Curie : haar leven en werk / verteld door haar dochter Eve Curie ; geautoriseerde bew. uit het Fransch van Willy Corsari. - 14e dr, 13e dr. - Den Haag : Leopold, 1939. - x, 405 p. : ill. ; 21 cm Vert. van: La vie de madame Curie.

Aanvraagnummer: MU AAL 198

 

Daeniken, Erich

Waren de goden kosmonauten? : herinneringen aan de toekomst / Erich von Daeniken ; vert. uit het Duits door Edwina van Verwehringen Danval; met een voorwoord van Fred. L. Polak. - Deventer : Kluwer, 1970. - 222 p. : ill. ; 22 cm Tegenover het titelbl.: Onopgeloste raadsels uit het verleden.

Aanvraagnummer: MU EAS 185

 

Debrot, Cola

Luc Tournier 70 <545>/ met medew. van Cola Debrot ... [et al.]. - Amsterdam : Meulenhoff, 1977. - 99 p. : ill. ; 25 cm. - (Portretten en ontmoetingen)

ISBN 9029009071

Aanvraagnummer: MU EAS 192

 

Dekker, F.

Voortrekkers van Oud-Nederland in Engeland, Frankrijk, Achter-Indie, Formosa en Perzie / door F. Dekker ; [preface de K.E. Oudendijk.]. - 's-Gravenhage : Boucher, 1947. - 260 p. : ill, portr., krt. ; 27 cm

Aanvraagnummer: MU PAB 799

 

Derks, H.G.M.

Met betrekking tot Limburg : roentgenfoto van een gewest / samengest. door H.G.M. Derks ; [met een voorw. van J.M.L.Th. Cals en met medew. van 19 Limburgse publicisten]. - Amsterdam : Polak & Van Gennep ; Hilversum [etc.] : Brand, 1966. - 384 p. : ill. ; 21 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 186

 

Dongen, J.A.

De zieke mens in de beeldende kunst / door J. A. van Dongen. - Delft : Mycofarm, 1967. - 277 p. : ill. ; 22 cm Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, Delft.

Aanvraagnummer: MU EAS 180

 

Duinkerken, Anton

Het wereldorgel / Anton van Duinkerken ; [penseeltekeningen van Ch. Eyck]. - Utrecht : De Gemeenschap, 1931. - 74 p. : ill. ; 1624 cm Duizend exempl. op Banzay-papier, waarvan vijftig stuks gemerkt E.P., dertig exempl. op Pannekoek gen. 2-30, en een exempl. genummerd I.

Aanvraagnummer: MU AAL 179

 

Duinkerken, Anton

De ravenzwarte / door Anton van Duinkerken. - 3e dr. - Maastricht : Stols, [ca. 1940]. - 117 p. ; 20 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 236

 

Duinkerken, Anton

Legende van den tijd / door Anton van Duinkerken. - 1e dr. - Hilversum : Brand, 1941. - 223 p. ; 21 cm

Aanvraagnummer: MU EAS 169

 

Dusar, Albert<70, 596>

Episoden uit het wonderlijke, avontuurlijke en wisselvallige leven van de kunstenaar Charles Eyck / opgetekend en geschreven door Albert Dusar. - Hasselt : Bank van Brussel, 1974. - 38 p. : ill. ; 26 cm Brochure uitgegeven bij gelegenheid van de tentoonstelling 'Karin en Charles Eyck' in de hall van de Bank van Brussel, Hasselt, 20 september tot en met 11 oktober 1974.

Aanvraagnummer: MU VAC 832

 

Enzinck, Willem

Limburgse beeldende kunstenaars : verlucht met vijf en veertig afbeeldingen / Willem Enzinck. - Den Haag : Boek en Periodiek, [1950]. - 66 p., [45 p.pl]. : ill. ; 26 cm

Aanvraagnummer: MU EAS 189

 

Eyck, Charles

Eindhoven<523> / visto por Charles Eyck. - Eindhoven : Philips, [1948] (Weert : Smeets). - [4] p., 12 bl. pl. : ill. ; 39 cm. - Beperkte oplage van genummerde exemplaren.

Aanvraagnummer: MU RAA 943

 

Eyck, Charles

Italiaans schetsboek<528> / getekend door Charles Eyck ; met tekst van Bertus Aafjes. - Roermond [etc.] : Romen, 1959. - 31, 60 p. : ill. ; 31 cm

Aanvraagnummer: MU RAA 944

 

Eyck, Charles

Charles Eyck / [samenst.: Jo Langen ; teksten: Bertus Aafjes ... et al. ; foto's: Jac. G. Vinken ... et al.]. - Venlo : Van Spijk<34>, cop. 1977. - 160 p. : ill. ; 32 cm

ISBN 9062161235

Aanvraagnummer: MU RAA 945

 

Eyck, Charles

Retrospective de l'oeuvre de Charles Eyck : presentee dans le cadre du traite d'echanges culturels franco-neerlandais / [pref. de Rene Courtois et Hans Redeker ; photographies Marc Bosch et Brigitte Goury]. - Laon : Comite Departemental du Tourisme de l'Aisne, 1980. - 48 p. : ill. ; 21 x 30 cm Omslagtitel: Charles Eyck.

Aanvraagnummer: MU AAL 244

 

Eyck, Charles

Retrospective de l'oeuvre de Charles Eyck : presentee dans le cadre du traite d'echanges culturels franco-neerlandais / [pref. de Rene Courtois et Hans Redeker ; photographies Marc Bosch et Brigitte Goury]. - Laon : Comite Departemental du Tourisme de l'Aisne, 1980. - 48 p. : ill. ; 21 x 30 cm Omslagtitel: Charles Eyck.

Aanvraagnummer: MU AAL 247

 

Eyck, Charles

Mijn vacantie in de witte dalen van St. Annadal<548> : van 2 mei t/m 27 mei 1980 / Charles Eyck. - Heerlen : Inter Limburg, 1981. - ongepag. : ill. ; 31 cm Omslagtitel.

Aanvraagnummer: MU PAB 806

 

Eyck, Charles

De taal van Charles Eyck : selectie uit zijn teksten en tekeningen / [samenst. Paul Haimon ; red. Paul Haimon ... [et al.] ; bijdragen Wim Aerts en Paul Haimon]. - Maastricht : Publifan, 1984 (Voerendaal : Schrijen-Lippertz). - 96 p. : ill. ; 23 cm + bijl. (Charles Eyck route) Werkstuk van het Letterkundig Centrum Limburg, Valkenburg.

ISBN 9070776049

Aanvraagnummer: MU EAS 197

 

Eyck, Charles

Kerstlied : (op die wise "Die daer iaecht", het gaet oock op die wise van "Tandernaken al opten rijn") uit het "Devoot ende profitelijck boecxken" / geschreven en geteekend door Charles Eyck. - Maastricht : Stichting Charles Eyck, 1989. - [9] p. : ill. ; 22 cm Eerder verschenen: Utrecht : De Gemeenschap<521>, 1931. - Fascimile van het handschrift.

Aanvraagnummer: MU VAC 829

 

Fitzgerald, F. Scott

De grote Gatsby : roman / F. Scott Fitzgerald ; [vert. uit het Engels door L. Cornils]. - Amsterdam : G.A. van Oorschot, 1948. - 222 p. ; 20 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 195

 

France, Anatole

Het eiland der pinguins / Anatole France. - Amsterdam : Mueller ; [Rotterdam : Bolle], [1925]. - 334 p. ; 19 cm Vert. van: Lile des pingouins. - 1908.

Aanvraagnummer: MU AAL 181

 

France, Anatole

Crainquebille : het avontuur van een venter / Anatole France ; uit het Fransch vert. door Jan Romein. - Amsterdam : Seyffardt, [1927]. - 92 p. : portr. ; 17 cm. - (Van boek tot boek ; 3) Vert. van: L'affaire Crainquebille.

Aanvraagnummer: MU AAL 234

 

Franquinet, Robert

Ghislaine, La Bruyere en ik / door Robert Franquinet. - Maastricht [etc.] : Stols, 1939. - 96 p. ; 20 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 239

 

Franquinet, Robert

Palet in het zuiden : Henri Jonas, Charles Eyck, Edmond-Bellefroid / Robert Franquinet. - Heerlen : Winants, 1947. - 91 p. : ill. ; 28 cm

Aanvraagnummer: MU PAB 805

 

Franquinet, Robert

Spiegelgruis / Robert Franquinet. - Amsterdam : Van Oorschot, 1949. - 176 p. ; 20 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 187

 

Franquinet, Robert

Mijn hart zal niet vrezen / Robert Franquinet. - Heerlen : Winants, 1951. - 190 p. ; 20 cm. - (Boekenwagenserie ; 1951, dl. 2)

Aanvraagnummer: MU AAL 203

 

Franquinet, Robert

Keerzijde / Robert Franquinet. - Haarlem : De Haan, cop. 1982. - 122 p. ; 21 cm

ISBN 9022836959

Aanvraagnummer: MU AAL 223

 

Frisch, Max

Montauk : eine Erzaehlung / Max Frisch. - Guetersloh [etc.] : Bertelsmann [etc.], cop. 1975. - 190 p. ; 20 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 211

 

Gans, Jacques

Liefde en goudvisschen / Jacques Gans. - Amsterdam : P.N. van Kampen & Zoon, [1940]. - IV, 255 p. ; 22 cm

Aanvraagnummer: MU EAS 152

 

Gans, Jacques

Het veege lijf / Jacques Gans. - Amsterdam : Van Oorschot, 1951. - 309 p. ; 21 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 220

 

Gepts, G.

P. P. Rubens : schilderijen, olieverfschetsen, tekeningen : tentoonstelling 29 juni-30 september 1977 / [voorw. door R. De Backer-Van Ocken ; ten geleide door Leona Detiege ; verantwoording G. van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten]. - Antwerpen : Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, 1977

Aanvraagnummer: MU EAS 160

 

Gervais, Albert

Aesculaap in China / door A. Gervais ; vert. [uit het Fransch] door N. Brunt ; [geill. door Leon Holman]. - Den Haag : Boucher, 1938. - 315 p. : ill. ; 18 cm. - (De karavaan ; 5) Vert. van: Aesculape en Chine.

Aanvraagnummer: MU AAL 230

 

Goerres, Ida Friederike

Het verborgen gelaat : schets tot een levensbeeld van Therese van Lisieux / Ida Friederike Goerres ; [vert. uit het Duits door Andre Noorbeek]. - Utrecht [etc.] : Het Spectrum, 1950. - 457 p. ; 23 cm Vert. van: Das verborgene Antlitz. - Freiburg i. Br. : Herder, tweede druk, 1946.

Aanvraagnummer: MU EAS 166

 

Haan, Tjaard

Onze volkskunst / [onder red. van] Tjaard de Haan. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1979. - 319 p. : ill. ; 26 cm

ISBN 9010026728

Aanvraagnummer: MU EAS 164

 

Haasse, Hella S.

Een kom water, een test vuur / Hella S. Haasse. - Amsterdam : Moussault, 1962. - 153 p. ; 21 cm Beschouwingen over de vrouw.

Aanvraagnummer: MU AAL 206

 

Hartog, J.

Curacao : zijn geschiedenis in het kort / door J. de Hartog. - 2e dr. - Aruba : De Wit, cop. 1968. - 62 p. : ill. ; 22 cm

Aanvraagnummer: MU EAS 149

 

Havelaar, Just

Hoogtepunten der oud-Hollandsche landschapskunst : een ommegang door onze musea / Just Havelaar ; met een inl. van W. Jos. de Gruyter. - Bilthoven : Donker, 1942. - V, 127 p. : ill. ; 25 cm Oorspr. verschenen als opstellen in Oude Kunst ; 1916-18.

Aanvraagnummer: MU EAS 181

 

Havermans, F.M.

Vijfduizend verdachten / F.M. Havermans. - Amsterdam : De Bezige Bij, 1962. - 185 p. ; 20 cm. - (Kwadraatpocket ; no. 12)

Aanvraagnummer: MU AAL 168

 

Hellens, Franz

Kind tussen twee muren : verhalen / Franz Hellens ; vert. [uit het Frans] Leonard Nolens. - Haarlem : In de Knipscheer; enz. ; Brussel : Zuid, cop. 1985. - 185 p. ; 19 cm. - (Franstalige literatuur uit Vlaanderen)

ISBN 9062652077

Aanvraagnummer: MU AAL 162

 

Helman, Albert

Hart zonder land / Albert Helman ; [door Charles Eyck verlucht]. - Utrecht : De Gemeenschap, 1931. - 178 p. : ill. ; 24 cm Verhalencyclus.

Aanvraagnummer: MU EAS 173

 

Helman, Albert

Spokendans / Albert Helman. - Amsterdam : Amsterdamsche Boek en couranten mij, 1954. - 123 p. ; 20 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 224

 

Hemingway, Ernest

Over de rivier en onder de bomen / Ernest Hemingway ; met ill. van H. Bishoff ; [vert. uit het Engels door E.  Veegens-Latorf]. - Amsterdam : Arbeiderspers, 1966. - 328 p. : ill. ; 22 cm. - (Arbo) Vert. van: Across the river and into the trees. - 1950.

Aanvraagnummer: MU EAS 171

 

Hermann, Georg

Jetje Gebert ; Henriette Jacoby / Georg Hermann ; tweedelige roman, compleet in een band herz. door den schrijver ; vert. [uit het Duits] door Jeannette Keizer. - Amsterdam : Arbeiderspers, 1938. - 597 p. ; 20 cm Oorspr. uitg.: Berlin : Fleischel, 1906, resp. 1908. 1e uitg. in 1 bd. o.d.t.: Jettchen Geberts Geschichte. - 1908.

Aanvraagnummer: MU AAL 232

 

Hertog van Windsor

Een koning vertelt : memoires van Z.K.H. de Hertog van Windsor / [vert. uit het Engels]. - Herdr, 2e dr. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1955. - 384 p. ; 21 cm Vert. van: A King's story. - New York : Putnam.

Aanvraagnummer: MU AAL 207

 

Hoel, Sigurd

Suender am meer : Roman / Sigurd Hoel ; [uebers. aus dem Norwegischen von heinz Caspari]. - Bremen : Carl Schuenemann, cop. 1932. - 252 p. ; 20 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 189

 

Hoeweler, Casper

XYZ der muziek / Casper Hoeweler. - 16e dr. - Hilversum : De Haan, 1966. - 716 kol., [36] p. pl.. : ill. ; 23 cm + Bijl.: Muziekvoorbeelden (20 p.) Oorspr. uitg.: 1936.

Aanvraagnummer: MU EAS 176

 

Hotchner, A.E.

Papa Hemingway : persoonlijke herinneringen van A.E. Hotchner. - Utrecht [etc.] : Bruna, 1967. - 314 p. : ill. ; 22 cm Vert. van: Papa Hemingway. - 1966.

Aanvraagnummer: MU EAS 162

 

Iongh, Jane

Margaretha van Oostenrijk / Jane de Iongh. - [2e dr.]. - Amsterdam : Querido, 1946. - 263 p., [2] bl. pl. en [22] p. pl. : portr., tab. ; 21 cm. - (Regentessen der Nederlanden ; 1) 1e dr.: 1941.

Aanvraagnummer: MU AAL 202

 

Janetschek, O.

Beethoven, de titan / O. Janetschek ; [nieuwe bewerking door: Walter Penn]. - 's-Gravenhage : Nederlandse Boekenclub, [na 1950]. - 310 p. : ill., muz. ; 22 cm. - (Grote figuren)

Vert. van: Der Titan.

Aanvraagnummer: MU EAS 151

 

Jong, David

Rembrandt : vorst der schilders / David de Jong ; roman geill. met 44 reproducties. - Amsterdam ; Antwerpen : Contact, 1956. - 412 p.,[32] p.pl. : ill. ; 23 cm

Aanvraagnummer: MU EAS 177

 

Kelk, C.J.

De dans van jonge voeten / door C.J. Kelk. - Amsterdam : Spieghel ; Antwerpen : Kompas, [1935]. - 410 p. ; 21 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 169

 

Kelk, C.J.

Souvenir van een zomer / C.J. Kelk. - Utrecht : Bruna, 1965. - 222 p. ; 21 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 225

 

Kennedy, Rose Fitzgerald

Jaren om nooit te vergeten / Rose Fitzgerald Kennedy ; geautoriseerde vert. van W.G.M. van der Veere-Doyer. - Den Haag : Stok, cop. 1974. - 405 p. : ill. ; 24 p. - (Forum boekerij) Vert. van: Times to remember.

ISBN 9023580869

Aanvraagnummer: MU EAS 154

 

Knuttel, G.<84>

Charles Eyck / door G. Knuttel Wzn.. - 2e dr. - Amsterdam : Van Munster, [1949]. - 67 p., [79] bl. pl. : ill. ; 30 cm

Aanvraagnummer: MU PAB 802

 

Knuvelder, Gerard

Pieter van der Meer de Walcheren : leven en werken / Gerard Knuvelder ; [met portret door Otto van Rees]. - Utrecht : Het Spectrum, [1940]. - 237 p. : portr. ; 23 cm

Aanvraagnummer: MU EAS 168

 

Kokoschka, Oskar

Oskar Kokoschka : [tentoonstelling] 31 juli t.m. 1 oktober 1958, Gemeentemuseum s-Gravenhage. - s-Gravenhage : Gemeentemuseum, [1958]. - 1 dl., ongepagineerd. : ill. ; 22 cm Bevat teksten uit de geschriften van Kokoschka. - Omslagtitel: Kokoschka.

Aanvraagnummer: MU EAS 188

 

Komrij, Gerrit

Een moederhart, een gouden hart : dichters over "moeder" / verz. en ingel. door Gerrit Komrij. - Amsterdam : De Arbeiderspers, cop. 1973. - 170 p. ; 25 cm

ISBN 902952703X

Aanvraagnummer: MU EAS 184

 

Kool, Halbo C.

Een roos in het knoopsgat / Halbo C. Kool. - Utrecht [etc.] : Bruna, 1948. - 227 p. ; 20 cm. - (Het boek van de maand)

Aanvraagnummer: MU AAL 180

 

Koreman, J.G.J.

Maastricht in oude ansichten. - Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1968. - 160 p. : ill. ; 15  21 cm. - (In oude ansichten) [Dl. I] / door J.G.J. Koreman.

Aanvraagnummer: MU AAL 212

 

Kroeger, Theodor

Wending / Theodor Kroeger ; vert. [uit het Duits] J.W. Kuiper. - 's-Graveland : Driehoek, [ca. 1930]. - 157 p. ; 20 cm Vert. van: Kleine Madonna.

Aanvraagnummer: MU AAL 190

 

Kuyle, Albert

Tusschen Keulen en Parijs / door Albert Kuyle ; met zestig schetsen van Charles Eyck. - Rotterdam : W. L. & J. Brusse, 1934. - 152 p. : ill. ; 23 cm

Aanvraagnummer: MU EAS 196

 

Kuyle, Albert

Kinderen der mensen / Albert Kuyle. - Utrecht : De Lanteern, [1954]. - 245 p. ; 20 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 237

 

Lagerloef, Selma

Het meisje van de Veenhoeve / Selma Lagerloef; uit het Zweedsch vert. door S. van Praag. - 2e dr. - Amsterdam : De Gulden Ster, [1937]. - 123 p. ; 20 cm 1e dr. Nederlandse uitg.: 1930. - (De verre kim). Vert. van: Toesen fraan Stormyr torpet och andra sagor. - 1e Zweedse dr.: 1912.

Aanvraagnummer: MU AAL 166

 

Last, Jef

Liefde in de portieken / Jef Last. - Den Haag : Servire, 1932. - 106 p. ; 21 cm. - (De baanbreker)

Aanvraagnummer: MU AAL 204

 

Last, Jef

Partij remise / door Jef Last. - Amsterdam : Contact, cop. 1933. - 304 p. ; 21 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 243

 

Last, Jef

8 werken van Jef Last. - 2e dr, 1e dr. - Bussum : Kroonder, [ca 1938]. - 768 p. ; 18 cm Bevat: Branding/Marianne. Liefde in de portieken. Een flirt met den duivel. Onvoldoende voor liefde. Het huis zonder vensters. De Spaanse tragedie. De laatste waarheid. - Omslagtitel: Acht werken van Jef Last.

Aanvraagnummer: MU AAL 233

 

Last, Jef

Elfstedentocht / Jef Last. - 3e dr. - Amsterdam : De Arbeiderspers, 1945. - 313 p. ; 21 cm Oorspr. uitg.: Amsterdam : Arbo, 1941.

Aanvraagnummer: MU AAL 177

 

Lennart, Clare

Kasteel te huur / Clare Lennart. - Utrecht [etc.] : Bruna, 1949. - 184 p. ; 22 cm

Aanvraagnummer: MU EAS 183

 

Lennart, Clare

De blauwe horizon / Clare Lennart. - 's-Gravenhage : Stols, 1950. - 296 p. ; 23 cm 1e dr. van het eerste deel: Utrecht : Bruna, 1936. - 2 dln. in 1 bd.

Aanvraagnummer: MU EAS 178

 

Lennart, Clare

Serenade uit de verte / Clare Lennart. - 's-Gravenhage : A.A.M. Stols, 1951. - 271 p. ; 23 cm

Aanvraagnummer: MU EAS 187

 

Lennart, Clare

Stad met rose huizen / Clare Lennart. - 's-Gravenhage : Stols, 1954. - 265 p. ; 21 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 208

 

Liber amicorum voor Albert Kuyle bij zijn vijftigste verjaardag. - [Utrecht : De Fontein], 27 januari 1954. - 61 p. : portr., ill. ; 24 cm

Aanvraagnummer: MU EAS 156

 

Liggett, John

Het gezicht / John Liggett ; vert. [uit het Engels door] Elly Schurink-Vooren. - Delft : Elmar, cop. 1977. - 298 p. : ill. ; 26 cm Vert. van: The human face.

ISBN 906120108X geb

Aanvraagnummer: MU EAS 163

 

Ligthart, Jan

In de lente des levens / door Jan Ligthart ; [inl. van R. Casimir]. - Groningen [etc.] : Wolters, 1941. - XI, 226 p. ; 21 cm Ook in: School en Leven ; 1916.

Aanvraagnummer: MU AAL 210

 

Loeser, Norbert

Levende muziek : een overzicht der Europese muziekgeschiedenis van het heden tot 1600 / Norbert Loeser. - Zeist : De Haan ; Antwerpen [etc.] : Standaard Boekhandel, 1958. - 173 p., [32] p. pl. : ill. ; 19 cm. - (Phoenix pocket ; no. 10)

Aanvraagnummer: MU AAL 205

 

Mann, Klaus

Symphonie pathetique : de levensroman van Tsjaikofski / Klaus Mann ; ingel. door Eduard van Beinum ; [vertaling: Jan Wormhoudt]. - 2e dr. - Bussum : Ruys ; Amsterdam : Blitz, [1955]. - 304 p. ; 22 cm Vert. van: Symphonie pathetique : ein Tschaikowsky-Roman. - Amsterdam : Querido, 1935.

Aanvraagnummer: MU EAS 172

 

Mann, Thomas

Koenigliche Hoheit : Roman / Thomas Mann. - 441. bis 450. Tausend, 418.-425.Tsd. - [Frankfurt am Main] : Fischer Taschenbuch Verlag, 1972. - 267 p. ; 18 cm. - (Fischer Buecherei ; 2)

ISBN 3436000132

Aanvraagnummer: MU AAL 228

 

Matisse, Henri

Matisse : bronzen, tekeningen, schilderijen, schetsen : Museum Boymans Rotterdam, 16 april - 8 juni 1954 / Museum Boymans ; [tekst door Jean Cassou]. - [S.l. : s.n.], 1954. - ongepag. : ill. ; 23 cm Tentoonstellingscatalogus.

Aanvraagnummer: MU EAS 193

 

Meer de Walcheren, Pieter

Menschen en God / Pieter van der Meer de Walcheren. - 8e dr. - Utrecht : Het Spectrum, [1942]. - 346 p. ; 23 cm Dl. I: 1911-1929. - Vervolg op schrijvers "Mijn dagboek".

Aanvraagnummer: MU EAS 158

 

Meer de Walcheren, Pieter

Menschen en God / Pieter van der Meer de Walcheren. - Utrecht : Het Spectrum, [1940]-1946. - 2 dl. ; 23 cm Worden beschouwd als dl. 2-3 van "Dagboek".

 

Meuleman, Clemens

Hedendaagsche religieuse kunst / samengest. door Clemens Meuleman ; met een inl. van Jan Engelman. - Amsterdam : Instituut voor kerkelijke kunst, 1936. - 16 p., [160] p. pl. : hoofdzakelijk ill. ; 32 cm

Aanvraagnummer: MU PAB 800

 

Naeff, Top

Charlotte von Stein : een episode / Top Naeff. - 3e [gew.] dr. - Amsterdam : Querido, 1949. - 99 p. ; 20 cm 1e dr.: 1921.

Aanvraagnummer: MU AAL 196

 

Nicolas, Joep

Joep Nicolas : de glazenier : Centraal Museum Utrecht 15 dec. 1967 - 3 maart 1968 : de schilder : Rijksakademie Amsterdam 15 dec. 1967 - 21 jan 1968 / [voorw. Maria Elisabeth Houtzager, N.R.A. Vroom ; tekst: Jan Engelman ... et al.]. - Utrecht : Centraal Museum ; Amsterdam : Rijksakademie, 1967. - 63 p. : ill. ; 30 cm

Aanvraagnummer: MU PAB 795

 

Nidda, Roland Krug

Ik, Anastasia, vertel ... : de levensstrijd der laatste tsarendochter / gegevens, uitspraken en documenten verzameld door Roland Krug von Nidda ; [geaut. vert. uit het Duits Hans van Assumburg]. - Den Haag : Stok, [1958]. - 320 p. : ill., foto's. ; 24 cm. - (Forum boekerij) Vert. van: Ich, Anastasia, erzaehle.

Aanvraagnummer: MU EAS 186

 

Nord, Max

Albert Helman : een inleiding tot zijn werk / door Max Nord ; met enkele teksten, handschriften, foto's, curiosa en een bibliographie. - 's-Gravenhage : D.A. Daamen's Uitgeversmaatschappij, 1949. - 168 p., [8] p. pl. : ill. ; 19 cm. - (Schrijvers van heden ; 2)

Aanvraagnummer: MU AAL 221

 

Oldenburg Ermke, Frans

De laatste herberg : herinneringen aan Modeste Petrowitsch Moussorgsky / door Frans van Oldenburg Ermke. - Rotterdam : Thijmfonds, [1936]. - 192 p. ; 22 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 215

 

Oudendijk, Johanna K.

Koningin Victoria : een menschenleven en een eeuw / Johanna K. Oudendijk. - Amsterdam : Meulenhoff, 1947. - 376 p. : ill. ; 23 cm

Aanvraagnummer: MU EAS 182

 

Paap, Wouter

Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen / Wouter Paap. - 2e dr. - Utrecht [etc.] : Bruna, 1976. - 79 p. : ill. ; 20  20 cm 1e dr.: 1970. - Uitg. in opdracht van het gemeentebestuur van Utrecht.

ISBN 9022973050

Aanvraagnummer: MU AAL 178

 

Paap, Wouter

Alphons Diepenbrock : een componist in de cultuur van zijn tijd / Wouter Paap. - Haarlem : De Haan, c1980. - 211 p. : ill., facs., muz., portr. ; 25 cm

ISBN 9022849287

Aanvraagnummer: MU EAS 167

 

Plakolb, Ludwig

Kaffeehaus : literarische Spezialitaeten und amouroese Gusto-Stueckln aus Wien / Ausw. und Nachw. von Ludwig Plakolb. - Muenchen : Piper, [1959]. - 83 p. ; 19 cm. - (Piper-Buecherei ; 138)

Aanvraagnummer: MU AAL 235

 

Plas, Michel

Charles Eyck in Jeantes la Ville<169, 183> / Michel van der Plas. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1963. - 72 p. : ill., krt., plgr. ; 26 cm Over de muurschilderingen van Charles Eyck in de Romaanse kerk van Jeantes la Ville (Fr.).

Aanvraagnummer: MU EAS 194

 

Plas, Michel

Herinneringen aan Godfried Bomans / onder red. van Michel van der Plas. - Amsterdam ; Brussel : Elsevier ; Apeldoorn : Semper Agendo, 1972. - 304 p. : ill. ; 21 cm Bevat ook een keuze uit het werk van Godfried Bomans.

ISBN 9010010805 geb.

Aanvraagnummer: MU AAL 165

 

Preetorius, Emil

Chinesische Holzschnitte / Bildwahl und Geleitwort von Emil Preetorius. - 51.-100. Tsd. - Leipzig [etc.] : Insel-Verlag, 1954. - 39 p. : ill. ; 19 cm. - (Insel-Buecherei ; Nr. 164)

Aanvraagnummer: MU AAL 200

 

Randwijk, H.M.

Zeewaarts-zuidwaarts : twee auteurs op reis / H.M. van Randwijk en Jan H. de Groot ; met teekeningen van Arthur Goldsteen. - Amsterdam : Meulenhoff, [1940]. - 169 p. : ill. ; 21 cm. - (De nieuwe Meulenhoff-editie ; dl. 6)

Aanvraagnummer: MU AAL 209

 

Redeker, Hans

De dagen der artistieke vertwijfeling : een essay over de crisis van het kunstenaarschap / Hans Redeker. - Amsterdam : De Bezige Bij, 1950. - 266 p. ; 22 cm

Aanvraagnummer: MU EAS 170

 

Regout, J.F.E.

Sphinx-Ceramique : [gedenkboek uitg. bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Sphinx en het 100-jarig bestaan van de Societe Ceramique door de N.V. Sphinx-Ceramique voorheen Petrus Regout te Maastricht, 1959] / [voorzitter van de red.: Joseph Regout]. - Maastricht : Sphinx-Ceramique, 1959. - 409 p. : ill. ; 30 cm

Aanvraagnummer: MU PAB 792

 

Reinders, Vic.

Losse blaadjes uit Limburgs folklore. - Maastricht : Stadsacademie voor toegep. kunsten, 1960. - [14] p. ; 21 cm Examenwerk 1960 van zes leerlingen der afdeling Publiciteit en Reclame van de Stadsacademie.

Aanvraagnummer: MU AAL 246

 

Roggeveen, Juul

Drie Iersche legenden / door Juul Roggeveen ; met ill. naar teekeningen van Charles Eyck. - Amsterdam : Elsevier, 1928. - 152 p. : ill. ; 21 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 192

 

Roth, Joseph

Biecht van een moordenaar : in een nacht verteld : roman / Joseph Roth ; [vert. uit het Duits van Reinier P. Sterkenburg]. - 2e dr. - Rotterdam : Donker, 1958. - 144 p. ; 18 cm. - (Donker pockets ; 20) Vert. van: Beichte eines Morders erzaehlt in einer Nacht.

Aanvraagnummer: MU AAL 231

 

Russell, Bertrand

Beste Bertrand Russell... : een keuze uit zijn correspondentie met het publiek, 1950-1968 ; ingel. en gered. door Barry Feinberg en Ronald Kasrils ; [vert. uit het Engels: Marluce Goos]. - Utrecht [etc.] : Bruna, 1971. - 176 p. : ill. ; 18 cm. - (Zwarte Beertjes ; 1432)

ISBN 9022914321

Aanvraagnummer: MU AAL 229

 

Rutten, Felix

Jessonda, het dochtertje van Jairus : mysteriespel in drie bedrijven / door Felix Rutten ; verlucht met teekeningen van G. Westermann. - Amsterdam : R.K. Boekcentrale, 1920. - 104 p. : ill. ; 20 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 219

 

Sarneel, Ko

Geschiedenis van de Jan van Eyck Academie / Ko Sarneel. - [Maastricht] : Jan van Eyck Akademie, 1988. - 48 p. ; 30 cm Oplage 500 exemplaren.

Aanvraagnummer: MU PAB 803

 

Schendel, Arthur

Een spel der natuur : roman / Arthur van Schendel. - New York : Querido, 1943. - 219 p. ; 21 cm Oorspr. uitg.: Amsterdam : Meulenhoff, 1942.

Aanvraagnummer: MU AAL 226

 

Schierbeek, Bert

Taal & teken / Bert Schierbeek ; samenst.: Mart Kempers - typografie, Cas Oorthuys - foto's ; redactiecommissie: C. Blok ... [et al.]. - [Amsterdam] : Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, [1965]. - 78 p. : ill. ; 28 cm Uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels.

Aanvraagnummer: MU PAB 798

 

Schmidt, Annie M.G.

En ik dan? : een blijspel / Annie M.G. Schmidt. - Amsterdam : De Arbeiderspers, 1969. - 104 p. ; 21 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 167

 

Scholten, Harry

Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap / Harry Scholten. - Baarn : Amboboeken, 1978. - 327 p. ; 24 cm Ook verschenen als proefschrift Leiden.

ISBN 9026304293

Aanvraagnummer: MU EAS 155

 

Smit, C.G.M.

Autonoom : Nederlandstalige literatuur op de Antillen / [door] C.G.M.Smit & W.F. Heuvel. - 2e gewijzigde dr. - Rotterdam : Flamboyant/p, 1976. - 104p. : ill. ; 21cm Oorspr. uitg.: 1975.

ISBN 9070086077

Aanvraagnummer: MU AAL 241

 

Societeit Cultureel Contact

10 Jaar cultureel contact, 1953/1963 / [Societeit Cultureel Contact, Commissie Lustrumboek 1963]. - [S.l. : s.n.], [1963] (Eindhoven : Eindhovense Drukkerij). - 80 p. : ill. ; 30 cm Omslagtitel.

Aanvraagnummer: MU PAB 794

 

Sterba, Editha

Ludwig van Beethoven und sein Neffe : Tragoedie eines Genies : eine psychoanalytische Studie / Editha und Richard Sterba. - Muenchen : Szczesny, cop. 1964. - 350 p., [4] p. pl. : ill. ; 22 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 171

 

Stowe, Harriet Beecher-

De negerhut van oom Tom / Harriet Beecher-Stowe ; Nederlandse bewerking voor de jeugd door W. Brugmans ; [Illustraties, band- en omslagtekening door Rein van Looy. - Antwerpen [etc.] : De Sleutel, [cop. 1948]. - 198 p. : zw. tek. ; 23 cm  Geb.: f 3,50

Aanvraagnummer: MU AAL 240

 

Tergast, Nes

Hendrik Chabot / Nes Tergast. - 's-Gravenhage : Stols, 1946. - 23 p., [12] bl. pl. : ill. ; 25 cm. - (De vrije bladen ; jrg. 18, schrift 2)

Aanvraagnummer: MU VAC 831

 

Toller, Ernst

Eine Jugend in Deutschland / Ernst Toller. - Leipzig : Reclam, 1990. - 214 p. ; 18 cm. - (Reclam Universal Bibliothek ; 460. Biografien) 1e uitg. 1933.

ISBN 3379005584

Aanvraagnummer: MU AAL 161

 

Tournier, Luc

De papegaaien sterven : en andere verhalen / Luc Tournier. - Amsterdam : Meulenhoff, cop. 1977. - 91 p. ; 20 cm. - (Meulenhoff editie ; E478)

ISBN 9029006358

Aanvraagnummer: MU AAL 242

 

Van Hoogenbemt, Albert<82>

Charles Eyck : teekenaar & illustrator / door Albert Van Hoogenbemt. - Brussel : Nebe, [1938]. - Ongepag. : ill. ; 25 cm. - (Grafische kunstenaars ; 5) Ter gelegenheid der "Week van het Vlaamsche boek" te Antwerpen.

Aanvraagnummer: MU EAS 195

 

Verne, Jules

De reis om de wereld in 80 dagen / Jules Verne ; vert. uit het Frans door Ary Verhaar ; ill. Werner Klemke. - Den Haag : Kruseman, cop. 1973. - 209 p. : gekl. ill. ; 22 cm Vert. van: Le tour du monde en 80 jours. - 1873.

ISBN 902330280X

Aanvraagnummer: MU EAS 157

 

Viegen, Joseph

Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst / door Joseph Viegen. - Maastricht : Leiter-Nypels, 1955. - 149 p., [64] p. pl. ; 27 cm

Aanvraagnummer: MU PAB 804

 

Viktoria Luise

Viktoria Luise : memoires van de dochter van de Duitse keizer / [Nederlands, uit het Duits, van T. van Middelijk]. - Terheyden, N.-B. : De Forel, [ca. 1960]. - 319 p., [32] p. pl. : ill., foto's, portr. ; 23 cm Vert. van: Ein Leben als Tochter des Kaisers. - Goettingen-Hannover : Goettinger Verlagsanstalt.

Aanvraagnummer: MU EAS 175

 

Viruly, A.

Verrassende ontmoetingen / A. Viruly. - 6e dr. - Amsterdam : Blitz, [1947]. - 180 p. ; 25 cm Oorspr. uitg.: 1940.

Aanvraagnummer: MU EAS 179

 

Vossenaar, T.

Ziektemaskers uit West Afrika : de collectie Dr. T. Vossenaar. - Heusden [etc.] : Galerie Tegenbosch, 1989. - 48 p. ; 30 cm Tentoonstelling Galerie Tegenbosch, Heusden, Eindhoven, 1989.

Aanvraagnummer: MU PAB 796

 

Weustenraad, J.H.Th.

De persessie vaan Sjerrepenheuvel<535> / J.H.Th. Weustenraad ; ingel. en vert. door H.G.M. Derks. - [Maastricht : s.n., 1964]. - 144 p. : ill. ; 20 cm Oorspr. titel: De persessie van Scherpenheuvel. - Maastricht : Charles Nypels, 1931.

Aanvraagnummer: MU AAL 245

 

Wildschut, Daan

Bij de Notities van Charles Eyck / [Daan Wildschut, Alexander van Grevenstein]. - Maastricht : [Gouvernement], 1988. - 15 p. : ill. ; 22 cm. - (Ad Mosam ; 2) Oplage 500 ex.

Aanvraagnummer: MU VAC 830

 

Winkler, Johan

Kaj Munk : dominee/dichter/martelaar / door Johan Winkler ; in samenwerking met Niels Noejgaard. - 's-Gravenhage : Daamen, 1950. - [173] p. : ill. ; 25 cm

Aanvraagnummer: MU EAS 161

 

Zernike, Elisabeth

De roep : roman / Elisabeth Zernike. - Amsterdam [etc.] : Wereldbibliotheek, 1953. - 172 p. ; 20 cm

Aanvraagnummer: MU AAL 199

 

 

 

III Documentatie betreffende anderen

 

694-715

Krantenknipsels en andere stukken betreffende:

NB in alfabetisch-lexicografische volgorde

694 Aafjes, Bertus, dichter 1988, ongedateerd 1 omslag, 4 foto’s

695 Altink, Jan, schilder 1971 1 omslag

696 Duinkerken, Anton van, schrijver 1953 –1968 1 omslag

697 Engelman, Jan, schrijver 1972, ongedateerd 1 omslag, 1 foto

698 France, Anatole, schrijver 1966, ongedateerd 1 omslag

699 Franquinet, Robert, schrijver ongedateerd 2 foto’s

700 glasschilderkunst ongedateerd 1 stuk

701 Graafland, Robert, schilder 1965 1 stuk

702 Helman, Albert, schrijver (pseudoniem van Lou Lichtveld) 1980, 1983 2 stukken

703 Kemp, Pierre, schrijver-dichter ongedateerd 1 foto

704 Konijnenburg, Willem, schilder, en Netty van, ongedateerd 1 omslag, 4 foto’s

705 Matisse, Henri, schilder,  kapel in Vence (F) 1951 1 katern

706 Neutelings, Th. R., zakenman en kunstliefhebber 1960 1 stuk

707 Ravesteyn, Sybold van, architect ongedateerd 1 stuk

708 Simon, Lambert, schilder 1984 1 stuk

709 Troost, Albert, directeur Jan van Eyck Academie 1967 1 stuk

710 tweelingbeeldjes van de Yoruba stam in Afrika 1993 1 stuk

711 Vermeulen, Piet, schilder 1965 1 stuk

712 Waterschoot-van der Gracht, Gisèle, schilderes ongedateerd 1 stuk

713 Weiland, Jan, schilder 1954 1 stuk

714 Fotokopie van een brief van glazenier Joep (Nicolas) aan schrijver Godfried (Bomans) met biografische gegevens over de familie Nicolas ongedateerd 1 stuk

715 Robert Franquinet, biografie, poëzie, proza, bibliografie. Doctoraalscriptie door René Cornips, Nijmegen 1981, typescript 1981

1 deel

 

716

Stukken waarvan het verband met de collectie niet is vast te stellen

ongedateerd

1 omslag

 

IV Bijlagen

 

717

Veilingcatalogus van Van Gendt Book Auctions van veilingen nr. 69/313 waarin de collectie Eyck geveild werd

1996

1 deel

 

718

Bruikleenbewijs van de collectie Eyck ten behoeve van beoordeling door Dr. K. Dittrich, Universiteit van Maastricht

Ongedateerd

1 stuk

 

719

Fotokopie van het de collectie Eyck betreffende deel van de veilingcatalogus 69/313 met aantekeningen van de inventarisator

2001, aug 22

1 stuk

 

720

Veilingcatalogus van Van Gendt Book Auctions van veilingen nr. 71/315

1997

1 deel