NCRD – Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie en Rechtsiconografie

Databases

 

The Netherlands Documentation Centre for Legal History and Legal Iconography NCRD offers information and documentation on the legal history of The Netherlands.

The NCRD is in charge of a database containing references to publications and images on the following subjects:

  • Old Dutch law: all varieties of law that originated on currently Dutch territory, starting from Roman-German times until about 1940
  • Roman law, canon law and other European law – insofar they have influenced the development of Dutch law
  • Surinam, Antillian, South African and Indonesian law (and other colonial law) – insofar they were influenced by the Old Dutch law.

The database falls into two collections, that can be browsed both separately and as a whole.
At the moment, the bibliographic collection contains more than 55,000 references to books and articles from compilations and journals. Beside bibliographical data, the references contain additional information such as subject headings, geographical details, personal names and comments. In some cases a short summary is available.
The iconographic collection contains the references to approximately 12,000 images. These images all bear a relation to Dutch law history, but they also form an important cultural-historical source of information.

The descriptions comprehend besides bibliographic facts also information in form of headwords, geographical indications, personal names and remarks. The option ‘Advanced’ gives access to a search filter. You can refine your search in advance by means of several drop down menus and make combinations by using Boolean operators (and, or, not). Help screens are available.

Het Bureau NCRD van de Koninklijke Bibliotheek maakt door middel van twee databanken de geschiedenis van het Oudnederlandse recht vanaf de Germaanse tijd tot heden, en van het recht waarop het Nederlandse recht invloed heeft gehad, met name van de voormalige koloniën, toegankelijk.
NCRD bevat de volgende onderwerpen:

  • oud-Nederlands recht: alle recht dat op het grondgebied van het huidige Nederland is ontstaan, vanaf de Romeins-Germaanse tijd tot ca. 1940
  • Romeins recht, canoniek recht en overig Europees recht – voorzover van invloed geweest op de Nederlandse rechtsontwikkeling
  • Surinaams, Antilliaans, Zuid-Afrikaans en Indonesisch recht (en overig koloniaal recht) – voorzover beïnvloed door het oud-Nederlands recht.

De databank valt uiteen in twee verzamelingen, die apart geraadpleegd kunnen worden, maar ook als een geheel.
De bibliografische verzameling bevat op dit moment ruim 55.000 titels van boeken en van artikelen afkomstig uit bundels of tijdschriften. De beschrijvingen bevatten – naast de bibliografische gegevens – aanvullende informatie in de vorm van trefwoorden, geografische aanduidingen, persoonsnamen en opmerkingen. Soms is er sprake van een korte samenvatting.
De iconografische verzameling bevat de beschrijvingen van ca. 12.000 afbeeldingen. Al deze afbeeldingen hebben een verbinding met de Nederlandse rechtsgeschiedenis, maar ze vormen ook een waardevolle bron in algemeen cultuurhistorisch opzicht.

De beschrijvingen bevatten naast bibliografische gegevens ook informatie in de vorm van trefwoorden, geografische aanduidingen, persoonsnamen en opmerkingen.
De records met de beschrijvingen zijn op diverse manieren te benaderen: via auteursnaam etc.; via trefwoorden. In dit geval kan men het beste uitgaan van het trefwoord ‘ncrd’ en dit laten volgen door het ingeven van de code ‘rt’ (related terms). Selecteert u ‘Geavanceerd’ dan kunt u uw zoekactie vooraf verfijnen met behulp van diverse drop down menu’s en combinaties maken door middel van Booleaanse operatoren (en, of, niet). Helpschermen zijn aanwezig.

  • Max. file size: 64 MB.
    jpg, gif, xls, doc, pdf, png, xlsx, docx
  • Before submitting your question, please check whether your e-mail address is correct.

Pin It on Pinterest